JSM: Regeringen beslutade om hälsosäker inresa för säsongsarbetare – anvisningarna kommer att skickas till gårdarna

Regeringen beslutade i dag den 4 februari 2021 om anvisningar för hälsosäker inresa för säsongsarbetare.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisningar är en förutsättning för arbete i uppgifter som är kritiska med tanke på primärproduktionen att medborgare i andra EU-länder eller tredjeländer testas för coronavirus när de anländer till Finland och att ett andra prov tas efter 72 timmars vistelse i landet. Båda testerna ska visa negativt. Institutet för hälsa och välfärd har bedömt att modellen med två tester effektivt kan förhindra smittspridning över gränserna.

Det har också utarbetats separata anvisningar om isolering av säsongsarbetarna och man har satsat på att ge arbetsgivare anvisningar om övervakningen av isoleringen. Anvisningarna som kommer att sändas till gårdarna publiceras också på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Producentorganisationerna har dessutom skapat ett system för egenkontroll av karantän på tjänsten Töitäsuomesta.fi.

Arbetsgivaren ska underrätta de kommunala hälsovårdsmyndigheterna om den utländska arbetskraften. Arbetsgivaren ska också i samarbete med den lokala myndighet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ta fram en hälsosäkerhetsplan som är en nödvändig förutsättning för arbetarnas inresa. Arbetsgivarna kommer att få närmare anvisningar även om detta.

- En hälsosäker inresa är grunden för allt. Därför vill vi satsa särskilt på anvisningarna. De är enkla och pragmatiska och lätta att följa. Samtidigt måste vi se till att tillståndsprocesserna som påverkar säsongsarbetarnas inresa är smidiga och att det finns tillräckliga resurser. Vi tar också incitamenten för inhemsk arbetskraft under beredningen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Säsongsarbetarnas inresa från utlandet samt tillståndsprocessen

I samband med inresan ska säsongsarbetaren visa upp en av arbetsgivaren ifylld blankett om sitt arbete på gården eller i företaget. Enligt kravet från den ukrainska regeringen ska de ukrainska arbetstagarna ha minst tre månaders arbetsavtal.

Beslutsprocessen som gäller inresa är tydlig i fråga om ansvar. Gränsmyndigheten tar alltid det slutliga beslutet. Migrationsverket behandlar säsongsarbetarnas tillståndsansökningar.

Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar starkt centraliserade charterflyg som ett sätt för säsongsarbetare att anlända till landet.

Rekrytering av arbetskraft i Finland och i andra EU-/EES-länder

Arbets- och näringsbyråerna hjälper arbetsgivare att hitta arbetstagare för säsongarbete också i hemlandet (www.te-palvelut.fi). Viktiga målgrupper är bland annat unga arbetssökande. På europeiska virtuella rekryteringsdagar (www.europeanjobdays.eu) och på www.te-live.fi är det möjligt att rekrytera arbetstagare från andra EU-/EES-länder. För att lindra bristen på arbetskraft på landsbygden har man skapat tjänsten Töitäsuomesta.fi.

Mer information:
Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 02951 62059, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC