JSM: Regeringens proposition med förslag till ny lag om djurvälfärd på remiss

Ett nytt förslag till lag om djurvälfärd som nu är klart har sänts på remiss. Den nya lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Lagförslaget grundar sig på det tidigare förslaget från 2018. Bland annat bestämmelserna om båsladugårdar och svinboxar har ändrats. För att motarbeta valpfabriksverksamhet och handel med hundar och katter utfärdas importförbud och nya bestämmelser om innehållet i försäljningsannonser. Medan remissbehandlingen pågår utreder man ännu möjligheterna att avstå från kirurgisk kastrering av grisar. Utredningens slutsatser ska beaktas i ett senare skede. Remissvar kan lämnas fram till den 14 januari 2022.

Beredningen av en totalreform av djurskyddslagen inleddes vid jord- och skogsbruksministeriet 2010. En proposition med förslag till lag om djurvälfärd som skulle ha ersatt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen överlämnades till riksdagen hösten 2018. Då hann riksdagen dock inte behandla propositionen utan den förföll våren 2019 när valperioden gick ut.

Det nya lagförslaget grundar sig på propositionen från 2018. De centrala reformer som ingick i den propositionen handlade om beaktande av djurens arttypiska beteende, smärtlindring i samband med alla smärtsamma ingrepp samt kravet på kontinuerlig tillgång till dricksvatten på permanenta hållningsplatser för däggdjur och fåglar. Den nya propositionen innehåller ändringar med anledning av bland annat statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

- Det är fint att förslaget till lag om djurvälfärd som vi arbetat länge med har sänts på remiss. Lagförslaget förbättrar djurens välbefinnande på många sätt, till exempel genom att motarbeta valpfabriker och genom att ge djuren allt bättre möjligheter till arttypiskt beteende. Tillräcklig smärtlindring vid smärtsamma ingrepp är också en viktig del av helheten. Genom att uppdatera lagen om djurvälfärd är vi också i europeiskt perspektiv föregångare. Naturligtvis är vi alla skyldiga att hålla och behandla djur ansvarsfullt, påminner jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Nya basladugårdar får inte längre byggas

I enlighet med regeringsprogrammet är det inte längre tillåtet att bygga båsladugårdar när lagen träder i kraft. Båsladugårdar som ännu är i drift får dock användas fortfarande, men några nya bås får inte byggas. I enlighet med den tidigare propositionen måste kor som hålls i båsladugårdar rastas 90 dagar om året i stället för tidigare 60 dagar. I fortsättningen kommer man bevilja investeringsstöd bara för sådana lösdriftsladugårdar som har en rastningsfålla eller ett bete.

När lagen träder i kraft är det förbjudet att ta i bruk nya grisningshäckar som är fasta konstruktioner i både redan verksamma och nya svinhus. Övergångstiden för att sluta använda insemineringshäckar för suggor blir 12 år i stället för de tidigare föreslagna 15 åren.

I framtiden vill man helt och hållet sluta med kirurgisk kastrering av grisar. Ministeriet har beställt en utredning som ska kartlägga alternativ till kirurgisk kastrering och innehålla ett förslag till hur den kirurgiska kastreringen kan frångås helt och hållet under övergångsperioden. Utredningen ska också ta ställning till typen av smärtlindring i samband med kastreringar under övergångsperioden. Utredningen ska bli klar före utgången av 2021. Bestämmelserna om kastrering av grisar tas in i propositionen när utredningen och remissvaren finns tillgängliga.

Importbegränsningar ska hålla styr på valpfabriker och valphandel

Valpfabriksverksamheten och handeln med valpar ska bekämpas med förbud mot införsel av valpar som är under ett halvt år gamla om avsikten är att sälja valparna inom två månader från införseln. Med förbudet vill man förebygga införsel av valpar som är födda utomlands i dåliga förhållanden. Vidare vill man ha minimikrav för innehållet i annonserna om försäljning av hundar och katter. Av annonserna ska framgå bland annat den yrkesmässiga försäljarens registreringsnummer samt det land där det djur som ska säljas är fött.

Tillsynen över hund- och kattavel ska effektiviseras genom bestämmelser om veterinärernas skyldighet att anmäla ingrepp som de utfört på grund av ärftliga defekter. Anmälan ska göras till det hund- och kattregister som är under beredning. Bestämmelser om registrering och märkning av hundar och katter finns i lagen om identifiering och registrering av djur.

I samband med propositionen ändras också lagen om fiske. I lagen tas in bestämmelser om avlivning av fiskar och kräftor som tas som fångst och används som bete.

Närmare bestämmelser om regler som gäller olika djurarter och djurverksamhet utfärdas separat genom förordningar av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet som utfärdas med stöd av djurskyddslagen.

Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022 och att lagen träder i kraft våren 2023.

Utkast till lagförslag (PDF 2.5MB)

Begäran om utlåtande (PDF 186kB)

Memorandum om ändringar till lagförslag (PDF 377kB)

Ytterligare information:

Tiina Pullola, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2108, tiina.pullola@gov.fi

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, taina.aaltonen@gov.fi

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, satu.haapaniemi@gov.fi

Mer från SLC