JSM: Slutliga nivåer för EU:s direktstöd 2020 fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för direkta jordbruksstöd 2020 som helfinansieras av EU. Direktstöd är grundstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt produktionskopplade bidrag för nötkreatur, får och getter samt bidrag för jordbruksgrödor för vissa specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 10. juni. EU:s direktstöd 2020 uppgår till sammanlagt cirka 520 miljoner euro. Av denna summa har en stor del betalats ut i december i fjol.

Nu i juni betalar Livsmedelsverket ut slutposten, det vill säga cirka fem procent av grundstödet, förgröningsstödet och EU-stödet till unga jordbrukare samt av bidraget för jordbruksgrödor. Grundstödet betalas på basis av storleken på den fastställda stödrättigheten. Stödrättighetens storlek i det södra stödområdet AB är nu 124,48 euro per hektar och i det norra stödområdet C 108,05 euro. Förgröningsstödet är 75,24 euro per hektar i stödområde AB och 65,41 euro per hektar i stödområde C. Stödnivån för EU-stödet till unga jordbrukare ändrades inte. Det är 82,00 euro per hektar i hela landet.

Produktionskopplade bidrag

I produktionskopplade bidrag kan betalas ut sammanlagt 102,8 miljoner euro: 54,3 miljoner för nötköttsproduktion, 32 miljoner för mjölkproduktion, 2,8 miljoner för får- och getköttproduktion och 16,7 miljoner euro för vissa åkergrödor. I nötkreatursbidrag betalades ut cirka 70 procent och i bidraget för jordbruksgrödor cirka 95 procent i december 2020. Får- och getbidraget betalas i en post i juni.

Bidragsnivåerna har beräknats genom att man dividerat maximibeloppet för varje åtgärd med den stödberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under stödåret. Uppgifterna om nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Det genomsnittliga antalet djur beräknas så att de dagar som gett rätt till stöd under djurens besittningstid räknas ihop och summan divideras med 366.

Före utbetalningen minskas bidragen genom en mekanism för finansiell disciplin. Den bortfallande delen går till en krisfond som finansierar beredskapen för EU:s gemensamma jordbrukspolitiska kriser. Procentsatsen fastställs årligen. År 2020 är minskningen 2,906192 procent. Avdraget görs på det belopp av det sammanlagda beloppet av EU-finansierade direktstöd som överskrider 2 000 euro. Det stödbelopp som minskats på grund av mekanismen för finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna följande år om krisfondens medel inte använts. Till följd av att maximibeloppet av direktstöden överskrids görs före utbetalningen också en så kallad schablonmässig minskning.

I tabellen nedan visas maximibeloppet för varje produktionskopplat bidrag och den slutliga enhetsnivån 2020.


Livsmedelsverkets pressmeddelande 1.6.2021

Mer information:

Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162304

Pirjo Kuusela, specialsakkunnig, tfn 0295 162138

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162248

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC