JSM: Stöden enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk (Kemera) till privata skogsägare uppgår i år till sammanlagt 67,8 miljoner euro

Statsrådets finansutskott fastställde den 22 april 2021 ett förslagsanslag för utbetalning av årets Kemera-stöd. Anslaget för understöd till skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar är 58,8 miljoner euro. Tillsammans med reservationsanslagen uppgår stödet till sammanlagt 67,8 miljoner euro.

I samband med anslaget och bevillningsfullmakten beaktade man också tilläggsanslaget för vård av ungskog och drivning av klenträd, vilket ingår i den första tilläggsbudgeten 2021. Syftet med tilläggsanslaget är att förbättra rättidig vård av skog och öka drivningen av klenträd.

Tyngdpunkten i utbetalningen av stöd ligger på tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog, cirka ¾ av stödbeloppet går till dessa arbetsslag. Andra arbeten som beviljas stöd är vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog samt byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. Enligt regeringens riktlinjer från förra året beviljas vitaliseringsgödslingsstöd bland annat för ökad gödsling med aska för att förbättra kolupptaget i skogarna.

– Nu finns det betydligt mer pengar än tidigare år i synnerhet för vård av ungskog och drivning av klenträd samt för vitaliseringsgödsling, säger Niina Riissanen, forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

I år beviljas stöd för tidig vård av ungskog på cirka 125 240 hektar, tidig vård av plantbestånd på cirka 43 750 hektar, vitaliseringsgödsling på cirka 21 450 hektar och för vård av torvmarksskog på cirka 16 000 hektar. Ytterligare beviljas det stöd för att bygga cirka 95 kilometer ny skogsväg och för att grundligt förbättra cirka 765 kilometer gamla skogsvägar.

Hänsyn till miljön vid beviljande av stöd

I projekt som bidrar till vård av torvmarksskog beaktas när stöd beviljas projektens inverkan på miljön och naturens biologiska mångfald. Om torvmarksskogen ligger i närheten av myrskyddsområden eller Natura 2000-områden, ska projektet planeras i samarbete med de regionala miljömyndigheterna.

Då nya vägprojekt godkänns ska också miljöaspekterna beaktas. Gamla stråk ska användas som grund för planering av vägar i synnerhet då det är fråga om skogsområden av ödemarkskaraktär samt enhetliga skogsområden. Vid godkännande av projekt som gäller grundlig förbättring av vägar ska projekt som omfattar reparation av en bro eller broar prioriteras.

Stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk får fattas fram till 31 december 2023 och de utgifter som följer av dem är det möjligt att betala fram till 31 december 2026. Arbetsgruppens förslag till ett nytt incitamentssystem för skogsbruket blev färdigt i slutet av januari 2021.

Ytterligare information:
Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 16 2339, fornamn.efternamn@mmm.f

Mer från SLC