JSM: Systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars

Statsrådet föreslår att Republikens president stadfäster lagen om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Genom lagändringen stängs systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el för nya sökande från och med den 15 mars 2021.

Efter den 15 mars tar Energimyndigheten inte längre emot ansökningar om godkännande av skogsfliskraftverk till systemet med produktionsstöd. Till skogsfliskraftverk som tidigare godkänts till systemet samt skogsfliskraftverk som redan nu omfattas av produktionsstödet betalas emellertid produktionsstöd ända till utgången av den normala 12-åriga stödtiden.

Stödsystemet enligt lagen från år 2010 har haft en central roll i att öka produktionen av el från olika förnybara energikällor (vind, biogas, trädbränsle, skogsflis). För andra produktionsformer än skogsflis stängdes stödsystemet redan tidigare. Åren 2011–2020 godkändes 54 skogsfliskraftverk till systemet, det sista i oktober 2020.

Till kraftverken betalas ett rörligt produktionsstöd så att skogsflisen som bränsle behåller sin konkurrenskraft jämfört med torv vid samproduktionen av el och värme. Syftet med stödet har varit att täcka skillnaden i produktionskostnader för el mellan el producerad med skogsflis och el producerad med torv så att man istället för torv använder skogsflis.

I stödsystemet påverkas stödbeloppet av skatten på torv och av priset på utsläppsrätt. Systemet har garanterat ett stöd till skogsflis när priset på utsläppsrätt har varit lågt. Systemets betydelse har blivit mindre när priset på utsläppsrätt och skatten på torv har stigit. Sedan början av 2019 har stödet betalats bara för ett kvartal. Det finns inte längre något behov av stödsystemet i dess nuvarande form.

Enligt ett utlåtande från riksdagens ekonomiutskott finns det anledning att rikta stödsystemen till investerings- och demonstrationsprojekt inom ny energiteknik istället för att stödja utvecklade tekniker.

Mer information:

Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092

Kari Lavaste, ledande sakkunnig, Energimyndigheten, tfn 029 505 0038

Mer från SLC