JSM: Tyck till om bekämpningen av invasiva främmande arter

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden och åsikter om de bästa sätten att bekämpa invasiva främmande arter. I förslaget till plan föreslås olika bekämpningsåtgärder och genomförare. Tidsfristen för utlåtandena och åsikterna går ut den 22 mars 2021. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och därför är bekämpningen av dem en viktig miljöinsats.

De främmande arter som ska bekämpas finns upptagna i EU-förteckningen över främmande arter och i Finlands nationella förteckning över främmande arter. Det finns tusentals främmande arter i Europa, men bara en del av dem orsakar så stora skadeverkningar att en aktiv bekämpning av dem betraktas som nödvändig. De invasiva främmande arterna kan antingen konkurrera ut områdets ursprungliga arter helt eller göra dem mera ensidiga, sprida sjukdomar eller parasiter eller till exempel försvåra användningen av områden för rekreation. Därtill kan de invasiva främmande arterna innebära risk för jord- och skogsbruket, fisket och renskötseln.

I EU-förteckningen över främmande togs in 17 nya arter – solabborre har redan brett ut sig i Finland

För varje främmande art har fastställts egna bekämpningsåtgärder som ingår i ministeriets hanteringsplaner. Nu behövs det ytterligare en plan eftersom i EU-förteckningen har tagits in 17 nya arter: solabborre, vattenflocken, gudaträd, japansk humle, ballongranka, japansk klätterbräken, perennial veldtgrass, kinesisk buskklöver, kinesiskt talgträd, mesquite, bluestem, jättesimbräken, rött pampagräs, tårakacia, korallmal, brun majna och nyzeeländsk plattmask (Arthurdendyus triangulatus).
Enligt Naturresursinstitutets utredning har solabborren som är känd som akvariefisk, spridit sig mycket bredare i Finland än vad man tidigare hade tänkt sig. Arten har påträffats i Egentliga Finland i minst nio kommuner.

Naturresursinstitutet har nyligen tagit fram en utredning som visar hur utbredda dessa 17 arter är i Finland samt förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att bekämpa arterna. Avsikten är att bekämpningen ska ske på ställen som ger bästa resultat. I planen ingår information om hur, var och när det är bäst att bekämpa olika främmande arter samt vilka myndigheter och samarbetspartner som behövs i bekämpningen.

Rapportera om främmande arter på webben

För att kunna bekämpa främmande arter behövs det hjälp förutom från myndigheter också från vanliga människor. Om främmande arter kan du rapportera på portalen för främmande arter på adressen vieralajit.fi. Också kommuner och markägare uppmuntras att ta ansvar för bekämpningen av främmande arter på deras mark.

Invasiva främmande arter får inte spridas i miljön eller importeras, säljas, födas upp eller odlas eller på något annat sätt hållas. Ett undantag är främmande djurarter som har hållits som sällskapsdjur redan innan arterna har tagits med i den nationella förteckningen eller i EU-förteckningen över främmande arter. Ägaren får då behålla ett husdjur av en främmande art ända tills det dör naturligt, men ägaren måste se till att husdjuret inte förökar sig eller rymmer.

Ytterligare information:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259, johanna.niemivuo-lahti(at) mmm.fi

Mer från SLC