JSM: Utkast till Finlands CAP-plan på remiss

Utkastet till Finlands nationella CAP-plan har sänts på remiss. CAP-planen, som hör till de centrala elementen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, innehåller åtgärder för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i Finland samt mätare som följer upp måluppfyllelsen.

Utkastet till planen har tagits fram som tjänstemannaarbete vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupper. Remissomgången ger intressegrupperna en ytterligare möjlighet att medverka i att bereda CAP-planen. Remisstiden pågår fram till den 10 september 2021.

Utkastet till CAP-plan innehåller åtgärder inom systemet för direktstöd till jordbruket och sektorsåtgärder som finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket samt åtgärder för utveckling av landsbygden som finansieras ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Åtgärder för utveckling av Ålands landsbygd ingår inte i utkastet eftersom Ålands förvaltningsmyndighet ordnar en egen remissbehandling om dessa åtgärder hösten 2021.

"Nu när beslutet om GJP är klart på EU-nivå, är det dags att vända blickarna mot hemlandet. Under remissbehandlingen vill vi ge alla intresserade en möjlighet att påverka och delta i beredningen av den nationella GJP-planen som kommer att beröra jordbruket, landsbygden och matsektorn överallt i Finland", säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Remisstiden löper fram till den 10 september 2021

Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 10 september 2021.

Innehållet i planen vidareutvecklas på basis av remissbehandlingen. Plandokumentets utformning och detaljer preciseras efter att Europaparlamentets och rådets förordningar och kommissionens genomförandeförordningar slutgiltigt har antagits samt andra anvisningar har fåtts.

Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar tillsammans med Naturresursinstitutet en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av GJP-planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Enligt planerna ska bedömningen publiceras i augusti. Bedömningen fokuserar på naturens biologiska mångfald, vattenbelastningen och växthusgasutsläppen. Konsekvensbedömningen kan användas som bakgrundsmaterial för utlåtandena. Information om när bedömningen ges ut lämnas separat.

Efter statsrådets godkännande ska GJP-planen lämnas till Europeiska kommissionen i december 2021 för att inleda förhandlingar om att godkänna planen. Den nya perioden börjar den 1 januari 2023.

Mer information:

  • Utkastet till Finlands GJP-plan finns på utlåtande.fi: www.lausuntopalvelu.fi/FI/Prop... 240-7e881 ef41358 och proposalLanguage = da4408c3-39e4 4 f 5a-84 db-84481 bafc74 4

Ytterligare information:

Mer från SLC