Klimatresiliensen inom markanvändningssektorn ska främjas utifrån forskningsdata – projektfinansiering får sökas i oktober

Från och med den 6 oktober är det möjligt att ansöka om jord- och skogsbruksministeriets finansiering för forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt som hänför sig till markanvändningssektorns klimatåtgärdsprogram Fånga kolet. För nya projekt beviljas sammanlagt cirka 13 miljoner euro. Ansökningstiden löper fram till den 4 november 2021.

Projekten som kommer att komplettera programmet Fånga kolet 2020 är en del av de ytterligare åtgärder inom markanvändningssektorn som ingår i regeringsprogrammet och som syftar till en årlig minskning av utsläppen med sammanlagt minst tre miljoner ton koldioxidekvivalenter före 2035. Projekten väntas förbättra upptaget och lagringen av kol inom jord- och skogsbruket, minska utsläppen från markanvändningssektorn och bidra till anpassningen till klimatförändringen och dess konsekvenser.

De nya utvecklingsprojekten väntas särskilt bidra till det lokala klimatarbetet

De praktiknära utvecklingsprojekten ska i synnerhet ge fart åt det lokala klimatarbetet. Projektfinansieringen uppgår till cirka 8 miljoner euro.

Utvecklingsprojekten kan till exempel hjälpa att införa klimatsäkra jordbruks- och skogsvårdsmetoder samt främja en rättvis omställning. Projekten kan också förebygga avskogning och röjning av torvmarker, och till exempel utveckla och pilottesta fortsatt användning av mark som frigörs från torvutvinning, våtmarksodling eller verksamhetsmodeller för vattenhushållningen på avrinningsområdesnivå. Ett ytterligare mål är att finansiera kolmarknadsförsök samt att främja utvecklingen av koefficienter för bindning av växthusgaser med olika odlingssätt och jordarter.

Förhoppningen är att projektefterlysningen ska sporra aktörerna till lokalt och regionalt samarbete. Finansiering kan beviljas bland annat högskolor, kommuner, landskap, Forststyrelsen, rådgivningsorganisationer, skolor, renbeteslag, församlingar, forskningsorganisationer, ämbetsverk, föreningar och företag.

– Vi har nu en ovanligt bra chans att satsa på klimatåtgärder i praktiken. Vi ska inte bara stärka klimatresiliensen inom jord- och skogsbruket, utan också ta vara på möjligheten att främja regionernas livskraft, det lokala kunnandet och spridningen av bästa rutiner, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Jag hoppas att ansökan uppmuntrar aktörerna inom olika sektorer att i praktiken lösa de frågor som nu diskuteras inom jord- och skogsbruket, fortsätter ministern.

Forsknings- och innovationsprogrammet satsar på unga forskare

I oktober utlyser ministeriet också kompletterande finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet. Anslaget uppgår till cirka 5 miljoner euro. Målet med forsknings- och innovationsprogrammet är att ta fram nya forskningsrön som föregriper förändringar i omvärlden samt lösningsförslag som främjar markanvändningssektorns klimatåtgärder och en hållbar användning av förnybara naturresurser. Projekten ska också beakta bland annat konsekvenserna för naturens biologiska mångfald, vattendragen och livsmedelssäkerheten.

– Syftet med forsknings- och innovationsprogrammet är att ytterligare stärka forskningen och förnyelsen inom branschen. Därför kommer vi att fästa särskild vikt vid att stödja de forskare som är i början av sin vetenskapliga karriär. Vi erbjuder dem utbildning som i synnerhet rör forskningens genomslagskraft och ger en möjlighet till nätverkande, säger programchefen för forsknings- och innovationsprogrammet Marjaana Suorsa.

I samband med ansökningsomgången i oktober ordnar jord- och skogsbruksministeriet också en första ansökningsomgång för att finansiera projekt som främjar miljömässig hållbarhet och naturbaserade lösningar samt klimatvänliga åtgärder inom markanvändningssektorn i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt (RRF). Avsikten med den ansökan som ännu är under beredning är att finansiera projekt som främjar ett klimatsäkert skogsbruk med sammanlagt 7 miljoner euro.

Ansökningsomgångarna som gäller forsknings- och innovationsprogrammet samt utvecklingsprojekten presenteras i ett webbinarium den 7 oktober kl. 9.00 – 10.30. Tidsplanen för RRF-ansökan, utlysningarna av finansiering och inbjudan till webbinariet läggs ut på jord- och skogsbruksministeriets webbplats i september.


Ytterligare information:

• Marjaana Suorsa, programchef, tfn 050 352 7506, fornamn.efternamn@gov.fi

• Anna Salminen, ledande sakkunnig, tfn 050 358 8793, fornamn.efternamn@gov.fi

• Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@tem.fi


Målet med klimatåtgärdsprogrammet Fånga kolet som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra markanvändningssektorns kunnande och kunskapsunderlag inom klimatarbetet samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra instanser som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer information (på finska) finns att få på adressen mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma.

Mer från SLC