Lausunto hallituksen esitykselle eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
mmv@eduskunta.fi

HE 156/2021 VP

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI METSÄTUHOJEN TORJUNNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA


Yleiset kommentit

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. r.f. kiittää mahdollisuudesta lausua päivitettävänä olevasta metsätuholaista. SLC pitää tärkeänä metsien terveyden ja kasvukyvyn turvaamista muuttuvissa ilmasto- ja ympäristöolosuhteissa, ja siten järjestömme pitää ehdotettuja lainsäädännöllisiä muutoksia pääpiirteissään kannatettavina.

Tarkennetut määrittelyt toimijoista, ajantasaiset metsätuholain aluejaot ja viimeisimmän tutkimustiedon hyödyntäminen metsätuhojen syntymekanismeista selkeyttävät ja kehittävät metsätuholakia. On myös tärkeää, että omaisuuden suojan tarkasteluun on esityksen perusteluissa paneuduttu.

SLC:n pykäläkohtaiset kommentit lakiesityksestä:

3–4 §. Lakiin ollaan esittämässä lisämääritelmää, jonka mukaan puunostajasta tulisi puutavaran omistaja puiden kaatamisen hetkellä. Riskinä määritelmän lisäämisessä on omistajuuden ja sen merkityksen hämärtyminen puunoston eri vaiheissa.

18 §. Lain 2 §:ssä esitetään uutta määrittelyä ammattimaiselle toiminnanharjoittajalle, johon myös esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset lukeutuisivat. Siten 18 §:ssä omavalvontasuunnitelman sisältövaatimuksen tulisi olla mitoitettuna toiminnanharjoittajan organisaation kokoon, sillä esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksiä on yhden toimihenkilön varassa toimivista pienyhdistyksistä kymmenien miljoonien liikevaihdon omaaviin toimijoihin.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC