Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 – metsätalous, metsäluonto momenteittain ja mahdolliset kipupisteet

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Maatalousjaosto
kirjaamo(at)eduskunta.fi

ASIA: HE 146/2021 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2021 – METSÄTALOUS, METSÄLUONTO MOMENTEITTAIN JA MAHDOLLISET KIPUPISTEET

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. r.f. on tutustunut hallituksen talousarvioesitykseen ja toteaa seuraavaa metsien osalta:

• Luonnonvara- ja biotalouden edistämisen siirtomääräraha -1 755 000 € (-5 %). SLCpitää kokonaisuudessaan huonona kehityssuuntana, että biotalouden määrärahojasupistetaan. Vihreässä biotaloudessa on edelleen paljon valjastamatontapotentiaalia (tekstiilit, rakentaminen, lääketeollisuus jne.), joka vaatii toteutuakseenennalta-arvaamattoman ja kehitystä tukevan toimintaympäristön.

• Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaukset (siirtomääräraha 3 v) kasvaa 7 %.SLC pitää määrärahan kasvua hyvänä ja tärkeänä asiana, sillä hirvieläintenaiheuttamat tuhot ovat merkittäviä alueellisesti. Tärkeää olisi myös tukimetsänomistajien tiedottamiselle ja neuvonnalle, jotta tukia haettaisiin.

• Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) kasvaa 2 100 000 € (+4 %). SLC pitää määrärahan turvaamista hyvänä. Se toimii signaalina metsänomistajille metsänhoidollisten rästien vähentämiseksi taimikon- ja nuoren metsän hoidon suhteen. Turpeen alasajon seurauksena metsähakkeen kysynnän kasvua on odotettavissa. Hakkeen tarjonta on pyrittävä ohjaamaan kotimaiseen tuotantoon tuonnin sijaan, mikä osaltaan myös varmistaa raaka-aineen

kestävyyden.

• Metsäluonnon hoidon edistäminen vähenee 0,5 miljoonaa euroa (-6 %). SLC pitää erittäin valitettavana, että määräraha pienenee. Metsien luonnonhoito ja vapaaehtoinen suojelu yksityismailla ovat kulmakiviä kestävässä metsätaloudessa.

• Valtionapu Suomen metsäkeskukselle laskee 1 497 000 € (-4 %). SLC esittää huolensa metsäkeskuksen resurssien kattavuudesta tulevaisuudessa ruotsinkielisten palveluiden tuottamisessa.

• Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v) kasvaa 4 700 000 €. Joutoalueiden metsitys on tärkeää metsäkadon pysäyttämiseksi ja hiilensidonnan lisäämiseksi. Riittävä rahoitus tähän on turvattava, jotta maanomistajien kiinnostus metsittämiseen säilyy – tai voimistuu.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC