Lausunto koskien komission tiedonantoa EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Maa- ja metsätalousvaliokunta Eduskunta
MmV@eduskunta.fi

Lausunto koskien komission tiedonantoa EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua EU:n metsästrategiasta.SLC näkee metsästrategian olennaisena metsäalan suunnannäyttäjänä Euroopassa. Metsät ovat voimavara, jotka hyvin hoidettuina luovat hyvinvointia ja tarjoavat suojaa luonnonkatastrofeista talouden haasteisiin. Alla on lyhyesti esitettynä SLC:n näkemyksiä strategiasta:

  • On hyvä, että yksityiset metsänomistajat on huomioitu strategiassa olennaisena sidosryhmänä. SLC toivoo kuitenkin, että strategiassa olisi selkeämmin ja konkreettisesti huomioituna omaisuudensuojan toteutuminen metsiä koskevassa päätöksenteossa.
  • SLC suhtautuu kriittisesti strategiassa esitettyyn ajatukseen uudesta EU:n omasta metsäsertifioinnista, sillä niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin on jo laajasti käytössä olevia metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka jatkuvasti päivittyvät vastaamaan nykypäivän haasteita. Metsänhoidon menetelmien kategorinen leimaaminen kestäviin ja kestämättömiin ei ole kannattavaa kokonaiskestävyyden toteutumisen kannalta.
  • EU:n jäsenvaltioissa metsien rakenne ja merkitys vaihtelee huomattavasti, minkä vuoksi on tärkeää että metsiä koskeva päätöksenteko säilyy jäsenvaltioilla itsellään. Siten kestävyyden eri ulottuvuuksia voidaan tasapainoittaa parhaalla mahdollisella tavalla eri alueilla maantieteellisesti.
  • Metsienja puutuotteiden rooliaja potentiaalia ilmastonmuutoksen torjunnassa on hyvä tähdentää; metsien aktiivinenja tietoinen käyttö johtaa puuston kasvun lisääntymiseen ja siten myös hiilensidonnan kasvuun.
  • Yksityisten metsien osalta metsien suojelussa on keskityttävä vapaaehtoisiin keinoihin, kuten strategiassa mainitaankin esimerkiksi Suomen METSO-ohjelma. Resursseja tulisi kohdentaa vapaaehtoisen suojelun kehittämiseen tältä osin.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Viktor Harvio
metsäasiamies

Mer från SLC