Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta
mmv@eduskunta.fi

U 49/2021 VP

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄSTÄ EDUSKUNNALLE KOMISSION EHDOTUKSESTA LULUCF-ASETUKSEN JA HALLINTOMALLIASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. r.f. kiittää mahdollisuudesta lausua LULUCF-asetukseen liittyen. SLC esittää seuraavat kommentit:

• EU:n ilmastopolitiikan painopiste tulee olla selkeästi päästöjen vähentämisessä. Nielujen lisääminen on toissijainen toimenpide päästöjen tasapainottamiseksi. • Suomelle ei tule asettaa komission pohjaesitystä kunnianhimoisempia LULUCF tai myöhemmin AFOLU-sektorin tavoitteita nielujen lisäämiseksi. Mikäli nieluja tavoitellaan vahvistettavan yli komission pohjaesityksessä eri maille asetetun tason, tulisi sen tapahtua markkinaehtoisesti.

• Kohdassa 2.3. esitetyn LULUCF-ehdotuksen puutuoteartiklan laajentamiseen uusiin tuotekategorioihin SLC suhtautuu myönteisesti.

• Esityksen kohdassa 2.4 Yleiset joustomahdollisuudet, todetaan että jäsenvaltioiden velvollisuudeksi tulee raportoida ylijäämäpoistumien kaupankäynnin voitoista ja nämä voitot tulee sijoittaa ilmastohankkeisiin. Mahdollinen kaupankäynnistä saatava voitto tulisi sijoittaa vähentämättömänä Suomessa maankäyttösektorilla tapahtuvaan ilmastotyöhön, mikä samalla myös lisäisi ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä maanomistajien keskuudessa.

• SLC pitää hyvänä, että komission pohjaesityksessä LULUCF asetuksen laskentamenettelyitä on yksinkertaistettu aikaisemmasta hyvin monimutkaisesta asetuksesta.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Viktor Harvio
Metsäasiamies

Mer från SLC