Livsmedelsmarknadsombudsmannen: Livsmedelsmarknadslagens bestämmelse om betalningstid väcker frågor – detta kommer att ändras

Till livsmedelsmarknadslagen fogas en bestämmelse om betalningstider.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens nya anvisningar hjälper vid tillämpningen av den nya bestämmelsen.

Livsmedelsmarknadslagen ändras 1.11.2021. Till lagen fogas bland annat en bestämmelse om betalningstider som inte ingår i den gällande lagen. Den nya bestämmelsen, 2 a § i livsmedelsmarknadslagen, har skapat stor ovisshet bland aktörerna inom livsmedelskedjan och det har efterlysts ett förtydligande av bestämmelsen. Livsmedelsmarknadsombudsmannen har fått frågor framför allt om de nya maximibetalningstiderna på 30 och 60 dagar och hur man avtalar om dem, när betalningstiden börjar samt om uppdelning av betalningarna i rater.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har utarbetat anvisningar om betalningstiderna. Anvisningarna ger aktörerna i branschen råd om tolkningen av bestämmelsen, och med hjälp av anvisningarna kan man bedöma vilken praxis i fråga om betalningstiderna som är tillåten eller förbjuden i och med lagreformen. Man försöker underlätta tolkningen av lagen också med hjälp av exempel.

Bestämmelsen om betalningstider ska tillämpas på nya leveransavtal fr.o.m. 1.11.2021. Tidigare ingångna avtal ska ändras så att de överensstämmer med lagen före 1.5.2022.

En ny bestämmelse om betalningstider behövs, eftersom dröjsmål med betalningarna för jordbruksprodukter och livsmedel anses försämra varuleverantörernas ekonomiska livskraft. Bakom lagändringen ligger EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder (2019/633), som förbjuder betalningstider som anses vara för långa.

Detta är den första anvisningen som hör samman med den reviderade livsmedelsmarknadslagen. I framtiden kommer livsmedelsmarknadsombudsmannen att meddela anvisningar också om tillämpningen av andra bestämmelser i lagen.

Tilläggsinformation:

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå
livsmedelsmarknaden.fi
PL 200, FI-00027 RUOKAVIRASTO, Finland
etmv@etmv.fi
Puh. /Tel. +358 29 520 5533

Mer från SLC