Livsmedelsmarknads-ombudsmannen utreder handelns säsongsvisa sortiment

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder om det finns problem med handelns säsongsvisa sortiment med tanke på livsmedelsmarknadslagen eller god affärssed.

Handeln och livsmedelsindustrin kommer på förhand överens om de produkter som ingår i handelns sortiment och om deras priser. Det säsongsvisa sortimentet hänvisar till tidsperioder för vilka avtalen om produkter och priser gäller. Periodernas längd varierar och är vanligen mellan två och fem månader. Det längsta perioden med säsongsvist sortiment infaller under hösten och man kommer överens om periodens priser redan på våren, då alla faktorer som påverkar prisbildningen ändå inte är kända. Av detta följer att både parti- och producentpriserna är trögrörliga.

Under den senaste tiden har det förts diskussioner om avtalen mellan aktörerna inom livsmedelskedjan. Bakgrunden till detta är den kraftiga kostnadsökningen inom jordbruket, särskilt svin- och fjäderfähushållningen. Producentpriserna har inte stigit trots de ökade produktionskostnaderna. Den största orsaken till detta har ansetts vara att industrin på grund av faktorer som hänför sig till handelns säsongsvisa sortiment inte kan föra över kostnadsökningen inom primärproduktionen till konsumentpriserna.

I år har kostnaderna dragits uppåt i synnerhet av de höjda priserna på foder. Enligt prognoserna blir skörden av vårsäd klart mindre än normalt. Det har märkts i form av prisstegringar på spannmålsmarknaden. Priserna på andra insatsvaror, såsom energi och gödselmedel, har också ökat kraftigt i år.

I offentligheten har det ofta framförts önskemål om att livsmedelsmarknadsombudsmannen ska ingripa i producentpriserna på livsmedel. Livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter grundar sig dock på livsmedelsmarknadslagen som inte ger ombudsmannen möjlighet att ingripa i priserna. Till denna del ändras situationen inte heller när livsmedelsmarknadslagen revideras i början av november. Däremot har livsmedelsmarknadsombudsmannen till uppgift att övervaka livsmedelskedjans övriga avtalsvillkor och praxis samt att förfarandena följer god affärssed. Livsmedelsmarknadsombudsmannen granskar de säsongsvisa sortimenten ur denna synvinkel.

Ytterligare information

Olli Wikberg
livsmedelsmarknadsombudsman
fornamn.efternamn(at)etmv.fi
+358 29 520 4043
www.ruokavirasto.fi

Mer från SLC