Livsmedelsverket: Ansökan om stöd för bredbandsinvesteringar på landsbygden har öppnats

Finland får minst 16 miljoner euro av EU:s återhämtningsmedel i extrafinansiering för att användas till bredbandsprojekt på landsbygden. Ansökan om bredbandsprojekt har öppnats i e-tjänsten Hyrrä.

Med finansieringen kan man i byar eller byagrupper bygga byanät, alltså abonnentförbindelsenät med tillhörande anslutningsnät. Långa stamnät finansieras inte, så projekten som finansieras förutsätter färdiga stamnät med tillräcklig kapacitet eller samarbete med sådana projekt eller aktörer som bygger stamnät.

De förbindelser som stöds ska garantera en hastighet på minst 100 Mbit/s. Hastighetskravet kommer att stiga inom kort, så i praktiken är det bra med en hastighet på 1 Gbit/s i projekten som finansieras.

För bredbandsprojekt kan man få 50 eller 70 procent i stöd, beroende på sökandens omsättning. Stödet betalas i efterskott.

Så söker du finansiering för bredband

Stödet kan sökas av t.ex. byaföreningar eller andra föreningar, andelslag, kommuner och lokala operatörer. Ansökan görs i e-tjänsten Hyrrä. Alternativt kan man ge in ansökan till den regionala NTM-centralen på en pappersblankett (blankett nr 3306A).

NTM-centralerna väljer ut de projekt som ska finansieras. Besluten fattas för en urvalsperiod i taget, de första urvalsperioderna infaller 20.5–14.6.2021 och 15.6.–30.9.2021. För att en ansökan ska ingå i en viss urvalsperiod ska den göras elektroniskt senast kl. 23.59 under urvalsperiodens sista dag eller lämnas in till NTM-centralen i pappersform före kl. 16.15 under urvalsperiodens sista dag. Urvalsperioderna är desamma i hela landet.

Beslutsfattandet inleds i höst

NTM-centralerna poängsätter de under urvalsperioden inkomna ansökningarna utgående från urvalskriterier och väljer ut de projekt som uppfyller urvalskriterierna bäst. Användningen av urvalskriterier ska säkra att sökandena likabehandlas och att medlen används på ändamålsenligaste sätt för att utveckla landsbygden. Stödbeslut börjar troligtvis fattas hösten 2021.

Sökanden kan påbörja projektet på egen risk efter att ansökan har blivit anhängig vid NTM-centralen. Kostnaderna berättigar till stöd efter anhängiggörandet. Observera ändå att finansieringen för ditt projekt säkerställs först i och med att ett positivt finansieringsbeslut fattas.

Ytterligare information till medierna:

Landsbygdsöverinspektör Marianne Selkäinaho, jord- och skogsbruksministeriet
0295 162218
fornamn.efternamn@mmm.fi

Överinspektör Noora Pehkonen, Livsmedelsverket
0295 204077
fornamn.efternamn @ruokavirasto.fi

Ytterligare information för stödsökande:

De regionala NTM-centralerna (kontaktuppgifter)

Mer från SLC