Livsmedelsverket: Jordbrukarna är intresserade av att utveckla gården med hjälp av EU:s återhämtningsmedel – investeringar i energilösningar och djurens välbefinnande

Jordbrukarna har tagit vara på möjligheten att utveckla sin gård med tilläggsfinansiering från EU:s medel för återhämtning. Med återhämtningsmedel finansieras investeringar som förbättrar miljöns tillstånd, produktionshygienen och arbetsmiljön samt djurens välbefinnande på gårdarna samt sådana bygginvesteringar som behövs för energiproduktion till den del energin används för produktionsverksamhet inom jordbruket.

Under den stödperiod för gårdsbruksinvesteringar som avslutades i mitten av augusti ansöktes om understöd för ungefär en tredjedel fler sådana investeringar än under motsvarande stödperiod i fjol. Mätt i euro ansöktes om sammanlagt cirka 8,3 miljoner euro i understöd, vilket är över 3,2 miljoner euro mer än under fjolårets ansökningsperiod. I och med tilläggsfinansieringen från återhämtningsmedel höjdes stödprocenten för det understöd som beviljas för produktionsanläggningar för biogas som används inom jordbruket till 50 procent, vilket också aktiverade dem som genomför sådana investeringar.

NTM-centralerna fattar senast i oktober beslut om de ansökningar som inkom före mitten av augusti, men redan nu är det klart att det trots det ökade intresset ännu går att ansöka om återhämtningsmedel för jordbruket. Från EU:s återhämtningsmedel fick Finland i år 25 miljoner euro i tilläggsfinansiering för jordbruksinvesteringar som utvecklar gårdsbrukets energiproduktion eller förbättrar arbetsmiljön, djurens välbefinnande, miljöns tillstånd eller produktionshygienen. För investeringar av denna typ finns det alltså nu en bra möjlighet att få stöd. Om man vill få ett beslut om stöd ännu i år, ska ansökan lämnas in senast den 15 oktober.

Stödet är 30–50 procent beroende på investeringen

Om det är fråga om en investering som förbättrar miljöns tillstånd eller djurens välbefinnande, kan understöd beviljas till 35 procent av investeringskostnaderna. Sådana investeringar är bland annat myllningsaggregat, täckning av gödselstäder, förbättring av ventilationen eller båsmattor i ladugårdar. Om ett myllningsaggregat eller motsvarande anordning skaffas för placeringsspridning av flytgödsel, kan man få ett understöd på 40 procent för anordningen då den används av två eller flera gårdar eller om anordningen skaffas i ett styrningsområde för växttäcke vintertid på åkrarna.

För investeringar i energiproduktion, såsom anskaffning av vindkraftverk, kan beviljas ett understöd på 40 procent. För investeringar i produktion av biogas för jordbrukets behov kan understödet uppgå till t.o.m. 50 procent. Tilläggsfinansiering från återhämtningsmedel kan också användas för investeringar som förbättrar arbetsmiljön och produktionshygienen, såsom fullfodervagnar och asfaltering av produktionsgårdsplaner. För dessa kan man få 30 procent i understöd.

Ansökan görs upp i e-tjänsten Hyrrä

Stöd söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Den regionala NTM-centralen behandlar ansökningarna och fattar beslut om stöd. Investeringen får börja genomföras först när jordbrukaren har fått ett positivt stödbeslut från NTM-centralen. Ytterligare information om ansökan om stöd fås hos NTM-centralerna.

Ytterligare information om återhämtningsfinansiering för jordbruksinvesteringar

Ytterligare information om stödvillkoren

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Specialsakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Mer från SLC