Livsmedelsverket: Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och sporrar till tillväxt

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades med sammanlagt ungefär två miljarder euro år 2020. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 40 %. Livsmedelsverket har i sin webbtjänst offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2020. Finansieringen för jordbruk och landsbygdsutveckling utgör två tredjedelar av den EU-finansiering som Finland får varje år.

Stöden säkerställer att den inhemska maten räcker till

Merparten av de två miljarderna bestod av jordbrukarstöd: 1,74 miljarder euro. Utan jordbrukarstöden skulle det inte vara möjligt att producera inhemsk mat i nuvarande omfattning under de förhållanden som råder i Finland. Tack vare jordbrukarstöden tryggas den inhemska matproduktionen och skäliga livsmedelspriser för konsumenterna. Finländarna äter i huvudsak inhemsk mat: enligt Naturresursinstitutets uppskattning har cirka 70 procent av den mat som äts i Finland producerats här.

Stöden till jordbrukarna främjar också en hållbar husdjursproduktion och odling som tar hänsyn till miljön. Av de finländska gårdarna får 84 % miljöersättning där ett villkor är att gårdarna ska utföra planmässiga åtgärder för miljön och vattenskyddet. Över hälften av husdjursgårdarna får ersättning för djurens välbefinnande för åtgärder som garanterar att produktionsdjurens förhållanden är bättre än vad som krävs i lagstiftningen. Sammanlagt 40 % av gårdarna har utvecklat sin verksamhet genom att anlita rådgivning om till exempel djurens välbefinnande, klimat- och miljöåtgärder eller förbättring av gårdens konkurrenskraft.

Fastän jordbrukarstöden står för största delen av den jordbruks- och landsbygdsfinansiering som betalades i fjol ingår i de två miljarderna också till exempel finansiering för investeringar som företag och sammanslutningar på landsbygden gör, stöd till bybutiker, stöd till producentorganisationer, olika utbildnings- och utvecklingsprojekt samt finansiering av utdelningen av mjölk och frukt i skolor och daghem.

Investeringar skapar arbetstillfällen och positiva effekter för den regionala ekonomin

Landsbygds- och jordbruksstöden är viktiga för den regionala ekonomin och har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi. Mest jordbruks- och landsbygdsfinansiering betalades ut i landskapen Södra och Norra Österbotten samt Egentliga Finland. I de här landskapen finns också största delen av de finländska gårdarna.

I fjol finansierades investeringar som gårdar och andra landsbygdsföretag gjorde med sammanlagt cirka 170 miljoner euro, av vilket cirka 71 % gällde jordbruksinvesteringar och 29 % gällde investeringar som andra landsbygdsföretag gjorde. Den finansieringen resulterade i att finländska företag det året investerade för sammanlagt cirka 510 miljoner euro.

Finansieringen för landsbygdsutveckling är ofta en viktig faktor som möjliggör eller försnabbar företagsinvesteringar. De effekter som finansieringen har begränsar sig inte till bara det företag som har fått finansiering, eftersom företag som är stadda i utveckling och deras leveranskedjor skapar arbetstillfällen och regionen på så sätt får skatteintäkter. Enligt en bedömning som utförts på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet åstadkommer företagen som fått finansiering arbetstillfällen också inom sådana företag i regionen som inte har fått finansiering.

De restriktioner som ålades år 2020 på grund av coronaviruspandemin ledde till ekonomiska svårigheter för företag som bedriver annan företagsverksamhet i anslutning till jordbruket och till exempel för primärproduktionsföretag som levererar produkter direkt till restauranger. I fjol betalades drygt 27 miljoner euro i temporärt understöd till företag på landsbygden och till primärproduktionen för ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruspandemin.

Projekt utvecklar företagarnas kompetens och tjänsterna på landsbygden

I fjol betalades finansiering också för projekt som exempelvis förbättrar landsbygdsföretagarnas kompetens och samarbete eller utvecklar innovationer. I utbildningsprojekten har jordbrukare och andra företagare utbildats i bland annat företagsledning och miljöfrågor. I innovationsprojekten har företag, forskningsinstitut och jordbrukare tillsammans undersökt hur jordbrukets lönsamhet kan förbättras.

Inom ramen för projekt för utveckling av landsbygden har man också byggt till exempel bredbandsförbindelser, olika platser för närmotion och naturleder samt gjort andra investeringar som förbättrar regionens dragningskraft och boendetrivsel. Dessa tjänster gagnar inte bara lokala invånare utan också dem som vistas i fritidsstugor, turistar eller distansarbetar i landsbygdskommunerna. De lokala Leaderföreningarna styr finansieringen till objekt som är viktiga för regionens utveckling. Även små stödbelopp kan ha en stor betydelse regionalt sett.

Finansieringsbesluten fattas i regionerna

De som ansöker om jordbruks- och landsbygdsstöd har redan i åratal i huvudsak anlitat Livsmedelsverkets e-tjänster. I fjol löpte stödansökningarna och utbetalningarna planmässigt trots coronaviruspandemin.

Finansieringsbesluten fattas i huvudsak i kommunerna och vid NTM-centralerna. Livsmedelsverket betalar ut stöden i enlighet med de beslut som kommunerna och NTM-centralerna fattar. Marknadsstöden, såsom skolmjölks- och skolfruktsstöd, beviljas av Livsmedelsverket.

Bland annat jordbrukare, föreningar, företag, kommuner, organisationer, handel och industri, rådgivningsorganisationer samt forsknings- och utvecklingsorganisationer fick finansiering i fjol. Stöd betalades år 2020 till sammanlagt 57 885 mottagare. Av stödmottagarna är cirka 88 procent gårdar.

Finansieringens effekter sträcker sig till en större målgrupp än bara stödmottagarna. Som exempel kan nämnas att företagare och lokalbefolkningen är de slutliga nyttohavarna vid projekt som utvecklingsorganisationer genomför.

Uppgifter om stöd som betalats år 2020

Webbtjänst för uppgifter om EU-stöd (innehåller inte uppgifter om stöd som i sin helhet finansieras nationellt)

Begäran om uppgifter

Anvisning om begäran om uppgifter

Kontakt och ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet
(stödpolitik och stödens effekter)

Konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, 029 516 2474 (jordbrukarstöd)
Landsbygdsöverinspektör Marianne Selkäinaho, 029 516 2218 (projektfinansiering)
Ledande expert Juuso Kalliokoski, 029 516 24 70 (företagsfinansiering)
Konsultativa tjänstemannen Pekka Sandholm, 040 733 6219 (marknadsstöd)

fornamn.efternamn@mmm.fi

Ytterligare information vid Livsmedelsverket

Kommunikationsexpert Riika Isola, 040 714 5768
Kommunikationsexpert Pia-Maria Jokipii, 040 167 9112

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Den finländska gården (infografik)

Mer från SLC