Livsmedelsverket: Stor efterfrågan på investeringsstöd för jordbruk år 2020

NTM-centralerna finansierade i fjol sammanlagt över 2 500 jordbruksinvesteringar, vilket är rekordmånga när man ser till de fem senaste åren. Investeringarna höll rekordtakt under första halvåret 2020, men på hösten sjönk antalet ansökningar. Antalet ansökningar som gällde stora investeringar minskades under hösten av att mejerierna i Valiogruppen tog i bruk produktionsavtal inom mjölkproduktionen. De ansökningar om stöd för investeringar i mjölk- och köttboskapsskötsel som jordbrukarna lämnade in under hösten gällde främst mindre totalrenoveringar. Under senhösten ändrades dessutom förordningen så att det inte längre var möjligt att få stöd för att förstora byggnader för uppfödning av köttnöt.

NTM-centralerna beviljade sammanlagt cirka 126 miljoner euro i bidrag för jordbruksinvesteringar och 143 miljoner euro i räntestödslån. Under den innevarande EU-finansieringsperioden har investeringsstödets belopp stigit varje år fram till i fjol. Mest investerade jordbrukarna i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Norra Österbotten och Österbotten. Merparten av gårdarna i Finland ligger i dessa områden.

Ser man till eurobeloppen beviljades mest finansiering till investeringar på mjölkgårdar. I bidrag beviljades de nästan 42 miljoner euro och räntestödslånen uppgick till mer än 60 miljoner euro. Därnäst beviljades stöd till investeringar i köttboskapsskötsel, svinhushållning, produktionslager och täckdikning. Täckdikningsinvesteringarna uppvisade en stor ökning. Sammanlagt finansierades 725 stycken och de beviljades över 10 miljoner euro i bidrag. Bidraget för täckdikningsinvesteringar har aldrig tidigare överstigit 10 miljoner euro.

Beviljade investeringsstöd för jordbruk (pdf)

Allt färre nya jordbrukare

Antalet jordbrukare som etablerar sig har minskat efter år 2018. År 2019 beviljades bara 280 nya jordbrukare startstöd, medan 447 jordbrukare som beviljats startstöd etablerade sig år 2018. I fjol beviljades endast 244 jordbruk och 10 renhushållningslägenheter startstöd. Att många etablerade sig år 2018 förklaras av att systemet med avträdelsestöd upphörde – 2018 var det sista året då de som avstod från att bedriva jordbruk kunde ansöka om avträdelsestöd.

I fjol använde NTM-centralerna 7,3 miljoner euro till bidrag för etablering av jordbruk, och räntestödslånen för ändamålet uppgick till 35 miljoner euro. De beviljade startstöden var flest i Södra Österbotten och Norra Österbotten: i vartdera området etablerade sig nästan 40 nya jordbrukare. I de övriga områdena var de nya jordbrukare ännu färre.

Beviljade startstöd för jordbruk (pdf)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Specialsakkunnig Aulis Kuusela

tfn 0400 933 647

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC