LPA: Rekommendation om utveckling av lantbruksavbytarservicen utgående från den aktuella förvaltningsmodellen

I rapporten som den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta arbetsgruppen publicerade 12.4.2021 rekommenderas att lantbruksavbytarservicen fortsätter utgående från den aktuella förvaltningsmodellen. Beslutet togs eftersom man kunde se många bra sidor i den nuvarande förvaltningsmodellen jämfört med de alternativa modellerna. I den nuvarande modellen styr Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) verksamheten i kommunernas lokala enheter vilken baserar sig på uppdragsavtal. Det är social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för verksamheten.

Satsningar på att utveckla lantbruksavbytarservicen

Arbetsgruppen anser att utvecklingsarbetet ska fortgå och att arbetet ska vara långsiktigt och sträcka sig över regeringsperioderna. I sitt arbete identifierade gruppen utvecklingsbehoven i avbytarverksamheten och även intressentgruppernas åsikter om utvecklingsbehoven samlades in. Förslagen bearbetas vidare bland annat i LPA:s delegation för avbytarärenden i vilken alla intressentgrupper för avbytarservice är representerade.

LPA fortsätter att reformera avbytartjänsterna

De lokala enheternas struktur kommer att förstärkas under de kommande åren för att avbytartjänsternas kvalitet och funktionsduglighet ska tryggas. Strukturen förnyas genom sammanslagning av enheter. Antalet enheter kommer att minska betydligt. Strukturförändringen gör det också möjligt att vidareförädla verksamheten. Genom reformen kommer enheternas sårbarhet när det gäller funktionsdugligheten att minska och de kommer att kunna reagera på förändringar bättre än tidigare.

– I samband med att de lokala enheterna slås samman reformeras handlingsrutinerna inom avbytarservicens kundtjänst så att de bättre än tidigare svarar mot föränderliga behov, konstaterar direktör Päivi Wallin vid LPA.

Tilläggsinformation om arbetsgruppens utredning:
Mikko Rissanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 287
Anne Vänskä, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 507

Mer information om avbytarservice och utvecklingen av de lokala enheternas struktur:
Päivi Wallin, direktör, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 040 740 4728


Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 80 000 lantbruksföretagare och 110 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC