LPA: Trots utmaningar positiv aktivitet i lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet

Coronapandemin påverkade kraftigt vardagen också för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s kunder. Särskilt coronarestriktionerna påverkade verksamhetsförutsättningarna för de kompletterande näringsgrenarna på landsbygden och för stipendiater som arbetar inom de kreativa branscherna. Vi på LPA reagerade snabbt på situationen.

– Vi utvecklade nya webbtjänster för att stöda våra kunders arbetsförmåga. Extra smidighet kunde tilllämpas gällande försäkringspremiernas betalningstidtabeller. På LPA övergick vi till huvudsakligt distansarbete för att säkerställa en störningsfri handläggning av förmånsansökningarna och fortgående utbetalning, konstaterade Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari på delegationens vårmöte den 15 april 2021.

Coronapandemin medförde inte förseningar i förmånshandläggningen

På LPA klarade vi oss i det exceptionella pandemiläget genom att förnya våra tjänster och program. Coronaläget ledde inte till längre handläggningstider i fråga om förmånerna. Antalet ansökningar om förmåner till LPA minskade under 2020 bland annat när det gäller sjukdagpenningar. Samma fenomen kunde fastställas tidigare inom socialförsäkringens område.

Tjänster som hjälper kunderna att orka i arbetet behövs även i fortsättningen

Den nyligen genomförda barometern (undersökningen Datalaari 2021 som genomfördes av Kantar TNS Agri) visar att de psykiska symtomen hos lantbruksföretagarna har minskat och tillfredsställelsen i arbetet har ökat. LPA har i fem år satsat på att stöda lantbruksföretagarnas arbetsförmåga och på att hjälpa dem att orka i arbetet inom projektet Ta hand om bonden. Utredningarna visar att åtgärderna har varit effektiva och att det har funnits ett behov för dem.

– Att minska risken för arbetsoförmåga är det centrala målet i vår verksamhet för välbefinnande i arbete för alla kundgruppers del. En etablering av projektåtgärderna som en del av LPA:s tjänster för välbefinnande skulle stöda det här målet, betonar Huotari.

Förvaltningsmodellerna för avbytarservicen har utretts - fortsatt ledning under LPA

I rapporten som social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp publicerade den 12 april 2021 rekommenderades att avbytarservicen inom lantbruket fortsätter utifrån den nuvarande förvaltningsmodellen. LPA:s roll i styrningen av verksamheten som de lokala enheterna bedriver inom avbytarservicen ska enligt rapporten fortgå. LPA har en lång och gedigen erfarenhet av att styra avbytartjänsterna och utveckla den sociala tryggheten i anslutning till tjänsterna.

– Vi kommer att förstärka de lokala enheternas struktur under de kommande åren för att säkerställa kvaliteten av avbytartjänsterna och deras funktionsduglighet. Inom projektet för sammanslagning av lokala enheter utvecklar vi i samarbete med enheterna också handlingsrutiner för en kundvänligare kundbetjäning, berättar Huotari om den fortsatta utvecklingen av avbytartjänsterna.

Närmare information: verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Mer från SLC