Luke: Antalet jordbruksföretag minskar – jordbruksarealen brukas fortfarande

Enligt preliminära resultat från jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret fanns det 44 700 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland år 2021. Antalet företag fortsatte att minska i samma i takt som de senaste åren, och nu fanns det 900 gårdar färre än år 2020.

De senaste åren har varit svåra för lantbruket, och behovet av information om dagsläget har framhävt betydelsen av aktuell information. Därför går Naturresursinstitutet redan nu ut med preliminära uppgifter om antalet gårdar, produktionsinriktningarna och markanvändningen 2021.

Användningen av jordbruksarealen oförändrad – arrenderade åkerarealen ökar

Jordbruks- och trädgårdsföretagen brukade 2,3 miljoner hektar åkermark, varav 850 000 hektar var arrendeåkrar. Den arrenderade åkerarealen ökade med nästan 77 000 hektar. På tio år har snittarealen på gårdarna ökat från 41 hektar till 51 hektar. På områdena för NTM-centralerna i Egentliga Finland, Norra Österbotten och Nyland var snittarealen över 60 hektar.

"Hittills har det alltid hittats brukare till jordbruksmarken, och åkrarna på gårdar som lagt ner verksamheten har antingen arrenderats ut eller sålts till andra gårdar. En annan fråga är vad som kommer att hända med åkrarna i framtiden. För närvarande används cirka 45 procent av den utnyttjade jordbruksarealen för vallodling eller ligger i träda. Om djurhållningen minskar betydligt, frigörs vallodlingsareal för annan användning. Vad som i framtiden kommer att odlas på den arealen och hur mycket som kommer att omvandlas till miljövårdsvall återstår att se," säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Allt fler gårdar bedrivs som bolag

Majoriteten av de finländska jordbruken och trädgårdarna, det vill säga 38 000 gårdar, är familjelantbruk, även om antalet aktiebolag har ökat. I år fanns det drygt 1 200 gårdar som bedrevs genom aktiebolag, vilket var strax under tre procent av samtliga gårdar. Däremot minskade antalet jordbrukssammanslutningar till mindre än 4 000 gårdar.

Bakgrund till statistiken och ändringar i statistikföringen

Uppgifterna om antalet gårdar i jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret baserar sig huvudsakligen på uppgifter som samlats in i Livsmedelsverkets djurregister och genom stödansökningarna. Antalet hästar på gårdarna statistikförs inte längre 2021, och därför har antalet gårdar i kategorin ”Övriga betesdjur” minskat med hela 1 200 gårdar jämfört med år 2020.

"Antalet fjäderfägårdar baserades i år och kommer att baseras framöver på Naturresursinstitutets statistikförfrågan på gårdar med en besättning på 50 fåglar eller fler. Den nya datainsamlingen möjliggör att vi kan publicera statistiken tidigare. Hittills har statistiken upprättats utifrån uppgifter som samlats in i samband med stödansökan. Att statistiken inte längre omfattar hästar avspeglas på antalet gårdar mer än ändringen av fjäderfästatistiken. Små gårdar med en besättning på färre än 50 fåglar har mer sällan upptagits i statistiken som fjäderfägårdar. En klar förbättring i statistiken är också att uppgifterna nu baserar sig på det genomsnittliga antalet fåglar på gårdarna och inte på läget vid ett visst datum," säger överaktuarierna Sanna Vuorisalo, husdjursstatistik, och Anna-Kaisa Jaakkonen, jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur, på Naturresursinstitutet.

Närmare information och statistiska tabeller finns på https://stat.luke.fi/. Uppgifterna om jordbrukarnas ålder uppdateras när den slutliga statistiken publiceras https://stat.luke.fi/sv/statistikkalendarium.

Statistik:
Struktur av jordbruks och trädgårdsföretag
Utnyttjad jordbruksareal

Ytterligare information:
Överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, Telephone +358295326787, E-post anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi

Mer från SLC