Luke: Gårdar inom jordbruks- och trädgårdsnäringen värms upp med förnybar energi medan arbetsmaskiner drivs med importerad energi

Enligt preliminära uppgifter uppgick energiförbrukningen inom jordbruk- och trädgårdsnäringen till 10 723 gigawattimmar år 2020. Sektorns andel av den totala energiförbrukningen i Finland var tre procent. Jämfört med föregående statistikår 2016 minskade den totala energiförbrukningen något. Elförbrukningen fortsatte att öka och förnybar trä- eller åkerbaserad energi ökade i betydelse som uppvärmningsenergi.

Jordbruken och trädgårdsföretagen har effektiviserat sin energianvändning under det senaste årtiondet. Under de senaste tio åren har antalet gårdar minskat med 14 000 (-23 %). Allt färre gårdar upprätthåller produktionsvolymer som har hållits på en relativt stabil nivå medan odlingsarealerna är oförändrade.

En intressant iakttagelse är att förbrukningen av motorbrännolja har ökat. På de allt större gårdarna används allt större och effektivare arbetsmaskiner, och avstånden mellan åkerskiften blivit längre. Dessutom används maskiner i allt fler uppgifter till exempel inom boskapsskötsel, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Nästan 60 procent av värmeproduktionen utgörs av förnybar energi

Skogsflis var det viktigaste bränslet för uppvärmning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen som förbrukade drygt 3 000 gigawattimmar skogsflisbaserad energi. Antalet anläggningar som förbränner fasta trä-, åker- och torvbaserade bränslen har ökat och i synnerhet i stora företag har förbrukningen av tung brännolja för uppvärmning minskat betydligt.

Företag som behöver mycket värmeenergi, såsom växthusföretag, har i stor utsträckning övergått till att använda fasta bränslen. Bland användarna av lätt brännolja finns företag som avvaktar med att byta uppvärmningssätt på grund av investeringskostnaderna. Lätt brännolja används mycket vid spannmålstorkning, vilket gör att spannmålsskördens volym och fuktighet påverkar hur mycket olja som används.

Användningen av torv minskar medan inköpt energi blir vanligare

De flesta gårdar använder flera energikällor för uppvärmning. Träbaserade bränslen är vanligast och stycketorv det mest betydande bränslet bland torvbränslen. Användningen av torv för uppvärmning har minskat.

Den inköpta värmeenergins betydelse ökar. Då har företagaren beslutat sig för att köpa energi av en annan aktör. I praktiken betyder det till exempel att en jordbruksföretagare köper värmeenergi från en värmeanläggning som ligger nära det egna företaget och betalar för den energi som produceras. Ursprunget för råvaran för den köpta energin varierar, men råvaran kan till exempel vara trä- eller torvbaserad.

Jordbruks- och trädgårdsnäringens energistatistik utvecklas

I den slutliga statistiken som publiceras i början av 2022 kommer siffrorna avseende energiförbrukning att specificeras med information om förbrukningen även per region och produktionsinriktning. Samtidigt publiceras uppgifter om volymen av gårdarnas egen elproduktion och om energikällorna.

Naturresursinstitutets statistiktjänst och Statistikcentralen har dessutom inlett ett treårigt projekt som ska bland annat precisera statistikföringen av energiförbrukningen på gårdar inom jordbruks- och trädgårdsnäringen och ta fram en skattningsmetod för de år då information inte samlas in.

Lantbruksräkningen 2020 samlade in information om energiförbrukning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen

I samband med statistikförfrågan Lantbruksräkningen 2020 samlades information in om energiförbrukningen inom jordbruks- och trädgårdsnäringen från nästan 13 000 gårdar. Datainsamlingen avslutades i april. Nästan 90 procent av jordbrukarna i Finland svarade på förfrågan. Sammanlagt fem statistikpubliceringar kommer att ges ut om Lantbruksräkningen. År 2021 publiceras preliminära resultat på riksnivå. Till följande publiceras resultat om användningen av arbetskraft i jordbruks- och trädgårdsföretag i september. De slutliga resultaten publiceras under första halvåret 2022. De slutliga resultaten publiceras även per region och produktionsinriktning.

Mer information:

Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie, Luke, tfn. +358 29 532 6787, anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi

Statistik:

Lantbruksräkningen 2020: Jordbrukets och trädgårdsodlingens energiförbrukning 2020 (preliminär)

Lantbruksräkning 2020

Mer från SLC