Luke: Minskande årlig virkestillväxt enligt den senaste riksskogstaxeringen

Resultaten av de två första mätåren (2019–2020) för den 13:e riksskogstaxeringen är nu klara. Enligt de senaste mätningarna har virkesförrådet fortsatt att öka, visserligen långsammare än tidigare. Virkestillväxten har däremot backat. Tillväxten hos tall har minskat, och minskningen syns i synnerhet i Norra Finland. I Södra Finland är den totala virkestillväxten oförändrad, eftersom ökande tillväxt hos gran kompenserar minskningen hos tall.

Enligt de senaste resultaten (2019–2020) från den 13:e riksskogstaxeringen (RST13) uppgår virkesförrådet i Finland till 2,505 miljarder kubikmeter, vilket är 30 miljoner kubikmeter mer än i RST12 (2014–2018).

Den årliga virkestillväxten beräknas vara 103,5 miljoner kubikmeter, som är 4,3 miljoner kubikmeter mindre än uppskattningarna i RST12. Virkestillväxten mäts för de fem år som föregår taxeringsåren. Det innebär att tillväxtresultatet i RST13 beskriver virkestillväxten 2014–2020 och i RST12 åren 2009–2018.

Det genomsnittliga årsringsindexet för tall var betydligt högre än normalt under mätperioden för RST12 och har sjunkit under mätperioden för RST13. Årsringsindexet beskriver hur miljöfaktorer, som väderlek, skador och trädens blomning samt fröproduktionen, påverkar tillväxten.

En orsak till att tillväxten i skogarna i Norra Finland har stannat av är att en stor del av skogarna har passerat åldern då träden växer snabbast.

─ Vi har förväntat oss att virkestillväxten mattas av. Däremot behövs det mer forskning i orsakerna till den avtagande tillväxten hos tall, eftersom varken längden på växtsäsongen eller temperatursumman har utvecklats i en negativ riktning för tillväxten, säger Kari T. Korhonen som leder riksskogstaxeringarna på Naturresursinstitutet.

Den årliga virkesavgången, som inbegriper både avverkningsuttag och naturlig avgång, uppgick till 83 procent av tillväxten 2014─2020.

Alla resultat från RST är stickprovsbaserade och innehåller därför en viss variation på grund av urvalet. Minskningen av tillväxten är ändå så uppenbar att den inte kan förklaras som ett urvalsfel.

Större mängder död ved

Mängden död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden i skogarna, har fortsatt att öka i Södra Finland. Där finns nu i genomsnitt 4,9 kubikmeter död ved per hektar skogsmark.

Den minskning av mängden död ved som tidigare observerats i Norra Finland samt på skyddsområden och i ekonomiskogar har stannat av. I Norra Finland finns i genomsnitt 7,7 kubikmeter död ved per hektar.

Nya uppföljningsdata om undervegetationen i skogarna våren 2022

Förändringar i undervegetationen i skogarna har följts upp vid RST på 1950-talet, 1980-talet och 1990-talet. Sommaren 2021 inleddes en täckningsinventering av undervegetationen på 3 000 provytor, som senast inventerats för 25 år sedan. Fältinventeringen fortsätter sommaren 2022. Preliminära resultat av de första sommarinventeringarna torde bli klarar våren 2022.

– Efter de senaste inventeringarna har det skett stora förändringar i skogs- och torvmarksnaturen till följd av tidigare dikningar, ändrade skogsbruksmetoder och klimatförändringarna. Därför behöver vi också aktuella data om undervegetationen, säger forskningsprofessor Raisa Mäkipää vid Naturresursinstitutet.

100 år av inventering av de finländska skogarna

I år har det gått 100 år sedan man i Finland började följa tillståndet i landets skogar med riksomfattande statistik som bygger på stickprov, med andra ord riksskogstaxeringen (RST).

Naturresursinstitutet firade 100 år av RST med ett webbinarium 19 oktober 2021. På webbinariet presenterade man senaste RST-baserad skogsstatistik, redogjorde för de långa RST-tidsserierna om skogarnas utveckling, visade scenarioberäkningar om olika virkesproduktionsalternativ samt berättade om inventeringen av skogsvegetationen som upprepas efter ett avbrott på 25 år.

Ytterligare information, skogsresurser:

Ledande forskare Kari T Korhonen, tfn. +358295323030, kari.t.korhonen@luke.fi

Ytterligare information, Inventering av skogsvegetationen:

Forskningsprofessor Raisa Mäkipää, tfn. +358295322197, raisa.makipaa@luke.fi

Forskare Tiina Tonteri, tfn. +358295322531, tiina.tonteri@luke.fi

Mer från SLC