Luke: Råvirkesförbrukningen var 78 miljoner kubikmeter år 2020 – skogsflis ökade i betydelse

År 2020 uppgick råvirkesförbrukningen i Finland till 78,3 miljoner kubikmeter fast mått, vilket var fyra procent mindre än året innan. Av denna volym användes 86 procent för tillverkning av skogsindustriprodukter och återstoden för energi i värme- och kraftverk samt småhus. Dessutom förbrukades totalt 23,8 miljoner kubikmeter skogsindustrins biprodukter och träavfall. Detta var en minskning med 10 procent från föregående år.

– Minskningen i skogsindustriproduktionen avspeglades som förväntat på råvirkesanvändningen. Det påverkade i sin tur mängderna skogsindustrins biprodukter och träavfall som används som skogsindustrins råvara och för energiproduktion, säger överaktuarie Tuomas Niinistö vid Naturresursinstitutet (Luke).

Av allt råvirke förbrukades 86 procent, eller 67,0 miljoner kubikmeter, av skogsindustrin. Jämfört med föregående år ökade användningen av råvirke för energiproduktion med fem procent och uppgick till 11,3 miljoner kubikmeter. Dessutom förädlade skogsindustrin totalt 8,8 miljoner kubikmeter fast mått biprodukter, främst inom produktionen av massa.

– I biprodukter används råvirke för andra gången. De volymerna har redan tidigare räknats med i siffrorna över råvirkesanvändningen, påpekar Niinistö.

Ökande andel importerat virke

Skogsindustrin förbrukade 57,3 miljoner kubikmeter inhemskt råvirke och 9,7 miljoner kubikmeter importerat virke. Jämfört med året innan minskade användningen av inhemskt råvirke med sju procent, medan mängden importerat råvirke var nästan oförändrad. Sågverksindustrins andel av råvirkesanvändningen ökade med en procentenhet, trots att volymen minskade till 24,7 miljoner kubikmeter. Den största volymminskningen i användningen av råvirke sågs inom massaindustrin och den största proportionella minskningen inom plywoodindustrin. Cellulosaindustrin förädlade ändå fortfarande nästan hälften av allt råvirke, totalt 32,5 miljoner kubikmeter.

Importerad flis utgjorde 2,6 miljoner kubikmeter fast mått av skogsindustrins virkesråvara. Utifrån det kan man beräkna att av den totala virkesimporten på 4,4 miljoner kubikmeter fast mått användes 1,8 miljoner kubikmeter fast mått för energiproduktion.

– Energianvändningen av importerad flis har ökat stadigt de senaste fem åren. År 2020 ökade förbränningen av importerad flis med 13 procent jämfört med föregående år och dess andel av skogsflis som användes för energiproduktion ökade till 24 procent, säger Niinistö.

Allt större andel av trädbränslen är skogsflis

Den rekordmilda vintern 2020 minskade behovet av energiproduktion och därigenom förbrukningen av fasta trädbränslen. Enligt Statistikcentralens preliminära statistik var överträffade de förnybara energikällorna år 2020 för första gången användningen av fossila bränslen. Fasta trädbränslen och skogsindustrins avlut stod för 28 procent av den totala energiförbrukningen på 355 terawattimmar.

Värme- och kraftverk förbrände totalt 19,4 miljoner kubikmeter fast mått fasta trädbränslen för energi, vilket var sex procent mindre än året innan. Till energiinnehållet motsvarade det 37,3 terawattimmar. Volymen av skogsflisförbränningen var densamma som året innan, det vill säga 7,6 miljoner kubikmeter fast mått, men dess andel av den totala användningen av fasta trädbränslen ökade till 39 procent. Förbrukningen av skogsindustrins biprodukter och träavfall var tio procent mindre än år 2019 och uppgick till totalt 10,6 miljoner kubikmeter. År 2020 uppgick användningen av återvinningsträ för energi till totalt 1,0 miljoner kubikmeter. Värme- och kraftverken förbrände också 259 000 ton trädpellets och briketter. Den inhemska pelletstillverkningen minskade med 11 procent och stannade på 322 000 ton.

Om statistiken

Statistiken omfattar årliga uppgifter om den totala virkesförbrukningen i Finland. Uppgifterna har sammanställts av Lukes publicerade statistik Skogsindustrins virkesförbrukning, Energianvändning av trä och Förbrukning av trädbränsle i småhus.

överaktuarie Tuomas Niinistö, tfn. +358 29 532 2502, tuomas.niinisto@luke.fi

Statistik:

Energiandvändningen av trä 2020

Totalförbrukning av virke 2020

Skogsindustrins virkesförbrukning 2020

Träpellets 2020

Mer från SLC