Luke: Spannmålsskörden blir svagare än genomsnittet

Enligt de nuvarande skördeutsikterna kommer spannmålsskörden att uppgå till 3,1 miljarder kilo. Skörden är en tiondel svagare än genomsnittet. Jämfört med tioårsmedelvärdena är skördeutsikterna svaga även för rybs, raps och bondböna. Däremot väntas ärtskörden bli lika bra som förra året – årets ärtskörd kan bli den största någonsin i Finland.

Höstsäden, dvs. höstvete och -råg som är de höstsädesslag som växer i Finland, visar en god tillväxt och skördeförväntningarna är höga. Höstvetets andel av den totala veteskörden förväntas öka till en tredjedel, vanligen utgör dess andel mellan en femtedel och en tiondel.

– Trots att såddarealen har minskat kan rågskörden överstiga 70 miljoner kilo, eftersom höstrågen kunde dra nytta av den fuktiga väderleken tidigt i våras, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutets statistiktjänst. Det innebär att rågskörden inte kommer att täcka den inhemska årliga konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo.

Den minsta kornskörden sedan 1987

Den förväntade kornskörden, cirka 1 240 miljoner kilo, är en femtedel mindre än tioårsmedelvärdet. Korn är den vanligaste spannmålsgrödan i Finland.

Havre står för den näst största odlingsarealen. Skördeutsikterna för havre, cirka 1 030 miljoner kilo, är genomsnittliga.

Vete- och rågskörden kommer att bli en dryg tiondel mindre än genomsnittet. Den förväntade veteskörden, cirka 760 miljoner kilo, är tio gånger större än den förväntade rågskörden.

Ärtskörden lika stor som fjolårets rekordskörd, rybs- och rapsskörden blir bättre

I fjol ökade såddarealen för ärt med 80 procent jämfört med ett år tidigare. Ärtskörden var den största någonsin under de hundra år som statistiken täcker. I år uppgår såddarealen för ärt återigen till över 20 000 hektar, och skörden förväntas bli lika stor som i fjol.

Rybs- och rapsskörden gjorde en bottennotering i fjol, skörden var den minsta på över fyrtio år. I år kommer skörden att öka tack vare en utökad odlingsareal. Jämfört med i fjol kan skörden fördubblas, men den är ändå en tredjedel mindre än tioårsmedelvärdet.

Het och torr sommar kan göra att skörden torkar ut

Höstsäden visade fin tillväxt före värmeböljan, och de goda skördeutsikterna är därför ganska säkra. När det gäller de vårsådda sädesslagen, rybs, raps, ärt och även andra grödor kan den ständiga torkan göra att skördarna blir mindre än vad utsikterna just nu säger. Lokalt förekommande åskskurar och regn utlovar utmärkta skördeutsikter i vissa områden.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets skördestatistik i juli grundar sig på de lokala ProAgria-centralernas experters bedömningar av sina regioner. Bedömningarna beskriver situationen den 12 juli. Visuella uppskattningar samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Odlingsväxternas arealer grundar sig på uppgifter i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, som upprätthålls av Livsmedelsverket.

Följande skördestatistik, som beskriver läget den 23 augusti, publiceras 27.8.2021. Skördestatistiken utökas och preciseras den 24 november, då Naturresursinstitutet publicerar regionala skördeuppgifter utifrån skördeuppgifter från gårdarna.

Mer information lämnas av

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutets statistiktjänst, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Skördeuppskattning 2021, situationen 12.7.

En tabell i anknytning till skördeprognoserna finns på webbplatsen för skördestatistik.

Mer från SLC