Luke: Under 2020 minskade det totala virkesuttaget till under 70 miljoner kubikmeter

I våra skogar avverkades 2020 sammanlagt 69 miljoner kubikmeter stamved. 85 procent av uttaget utgjordes av timmer och massaved och 15 procent av energived. Enligt Naturresursinstitutet minskade det totala virkesuttaget med fem procent från året innan. Uttaget minskade från året innan i alla landskap i Fastlandsfinland.

Timmer- och massavedsuttaget för industrin och exporten uppgick till totalt 58,3 miljoner kubikmeter. Detta var fem miljoner kubikmeter mindre än året innan.

– Virkesuttaget för 2020 motsvarade det genomsnittliga uttaget för den föregående tioårsperioden. Senast understeg industrivirkesuttaget 60 miljoner kubikmeter 2015, berättar överaktuarie Tiina Sauvula-Seppälä vid Naturresursinstitutet.

För industrin avverkades främst tall

Uttaget av industrivirke från privata skogar minskade från året innan med 10 procent och landade på 47,3 miljoner kubikmeter. Virkesuttaget från statens skogar och skogsindustribolagens egna skogar ökade emellertid med fem procent till 11,1 miljoner kubikmeter.

– Timmeruttaget minskade med fyra procent och massavedsuttaget med 11 procent jämfört med året innan. Totalt avverkades nästan 25 miljoner kubikmeter timmer och 34 miljoner kubikmeter massaved, säger Sauvula-Seppälä.

Av virkessortimenten minskade relativt sett i synnerhet virkesuttaget av björktimmer och -massaved med en nedgång på 13 procent. Uttaget av grantimmer minskade med fyra och talltimmer med tre procent. Minskningen av tall- och granmassaved uppgick till 10 procent.

Av trädarterna var det främst tall som avverkades för industribruk, nästan 27 miljoner kubikmeter. Virkesuttaget för gran var cirka fyra miljoner kubikmeter mindre. Något under 10 miljoner kubikmeter björk avverkades.

En femtedel av industrivirket från Savolax

Uttaget inom fyra landskap uppgjorde totalt 40 procent av industrivirket 2020. Dessa landskap var Norra Savolax, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Österbotten, där nästan sex miljoner kubikmeter timmer och massaved avverkades i respektive landskap. Industrivirkesuttaget minskade från året innan i alla landskap i Fastlandsfinland.

Rekordvolym av energived avverkades

I marknadsavverkningarna uppgick uttaget av energived för värme- och kraftanläggningar till 6,2 miljoner kubikmeter. Jämfört med året innan ökade uttaget med en femtedel, eller med 1,1 miljoner kubikmeter. Den största ökningen av uttaget skedde inom kvistade träd och helträd, vars uttag uppgick till totalt 3,8 miljoner kubikmeter. Störst var avverkningsvolymerna för energived i landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Satakunta, som tillsammans uppgjorde 40 procent av energiveden i marknadsavverkningarna.

Det totala virkesuttaget minskade till 69 miljoner kubikmeter

– Utöver industrivirke avverkades i skogarna ved för skogsägarnas eget bruk och energiproduktion, varvid det totala stamvedsuttaget 2020 uppgick till 69,0 miljoner kubikmeter. Den totala avverkningsvolymen minskade från året innan med fyra miljoner kubikmeter, varvid rekordnoteringen från 2018 underskreds med nio miljoner kubikmeter, berättar överaktuarie Jukka Torvelainen vid Naturresursinstitutet.

Timmer- och massavedsuttaget för industrin och skogsägarnas husbehov uppgick till totalt 58,7 miljoner kubikmeter. Detta var åtta procent mindre än året innan. Det totala stamvedsuttaget för energived – det vill säga för skogsflis i värme- och kraftanläggningar och brännved i småhus – ökade med 12 procent 10,3 miljoner kubikmeter.

95 procent av det möjliga virkesuttaget i Södra Finland utnyttjas

Enligt en beräkning som gjordes av Naturresursinstitutet på våren 2020 uppgår det maximala hållbara uttaget av gagnvirke och energived i våra skogar under perioden 2016–2025 till i genomsnitt 80,5 miljoner kubikmeter stamved per år.

– Det är bra att jämföra virkesuttag och beräkningar av det möjliga virkesuttaget från flera år, eftersom avverkningsvolymerna varierar från år till år. Under 2016–2020 utnyttjades i genomsnitt 90 procent av det möjliga virkesuttaget på riksnivå. I Norra Finland, det vill säga i de tre nordligaste landskapen, var virkesuttaget 75 procent och i Södra Finland 95 procent av det möjliga virkesuttaget, säger Jukka Torvelainen.

De genomsnittliga virkesuttagen 2016–2020 överskred det maximala hållbara virkesuttaget i sammanlagt sex landskap i södra och mellersta Finland. I Södra Karelen överskreds denna nivå med 15 procent och i Kymmenedalen med sju procent. I landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Södra Savolax överskreds nivån med mellan en och fyra procent.

– Avverkningsvolymerna har minskat klart sedan 2018 och år 2020 överskred avverkningarna det beräknade möjliga virkesuttaget endast på Åland. År 2020 utnyttjades över 95 procent av det möjliga virkesuttaget i landskapen Satakunta, Birkaland och Päijänne-Tavastland, berättar Torvelainen.

Virkesförrådet ökade med 108 miljoner kubikmeter – virkesavgången var 84 miljoner kubikmeter

Naturresursinstitutet statistikför årligen hur mycket den mängd stamved som årligen tas ur skogarna och den mängd död stamved som blir kvar i skogarna sammanlagt minskar mängden levande stamved i skogar. Denna minskning kallas för virkesavgång.

– År 2020 var uppgick virkesavgången till 83,5 miljoner kubikmeter, eftersom totalt 14,5 miljoner kubikmeter stamved blev kvar i skogarna som hyggesrester och ny naturligt död ved. Det betyder att virkesförrådet i hela landet trots detta ökade med cirka 24 miljoner kubikmeter, eftersom tillväxten av stamved i våra skogar är 108 miljoner kubikmeter per år, räknar Torvelainen ut.

Tilläggsuppgifter

Marknadsavverkningar:
Tiina Sauvula-Seppälä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2107, fornamn.efternamn@luke.fi

Virkesuttag och virkesavgång:
Jukka Torvelainen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 5127, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik

Marknadsavverkningar

Virkesuttag och virkesavgång

Mer information

Skogsresurser

Beräkningar av möjligt virkesuttag

Länk till Naturresursinstitutets statistikportal

Mer från SLC