Luke: Var tredje lantgård drygar ut inkomsten med annan företagsverksamhet

År 2020 hade cirka 14 500 gårdar även annan företagsverksamhet utöver jordbruk och trädgårdsodling. Den vanligaste verksamheten var jordbruksarbete för kunder utanför gården, som gav extrainkomst på 6 600 gårdar.

Antalet gårdar som bedriver annan företagsverksamhet hade ökat med cirka 300 jämfört med den senaste statistiken från år 2016.

– Den relativa andelen gårdar som har annan företagsverksamhet har ökat med tre procentenheter till 32 procent, säger överaktuarie Jaana Kyyrä vid Naturresursinstitutet.

Med annan företagsverksamhet på jordbruk och trädgårdsodlingar avses verksamhet som utförs med gårdens maskiner, byggnader, områden eller produkter. Skogsvårdsarbeten i gårdens egen skog hör inte till annan företagsverksamhet.

Annan företagsverksamhet sysselsatte 20 000 personer

År 2020 sysselsatte annan företagsverksamhet totalt 20 500 personer, däribland 10 600 jordbrukare och delägare i jordbruksföretag. Inom annan företagsverksamhet arbetade 5 900 familjemedlemmar till jordbrukarna och 3 900 anställda. Den anställda arbetskraften omfattar endast fast anställda, och därför är det totala antalet sysselsatta inom annan företagsverksamhet inte jämförbart med de tidigare resultaten.

På de flesta gårdar är inkomsterna från jordbruket större än från annan företagsverksamhet

På cirka 80 procent av de gårdar som har annan företagsverksamhet står jordbruket för en större andel av gårdens totala omsättning än företagsverksamheten. På över 40 procent av gårdarna är den andra företagsverksamhetens andel av den totala omsättningen under tio procent.

Lantbruksräkning 2020 insamlade data om annan företagsverksamhet i jordbruks- och trädgårdsföretagen

Information om annan företagsverksamhet inom jordbruks- och trädgårdsnäringen samlades in från nästan 13 000 gårdar i samband med statistikförfrågan Lantbruksräkning 2020. Datainsamlingen avslutades i april 2021. Nästan 90 procent av jordbrukarna i Finland svarade på förfrågan. Sammanlagt fem statistikpubliceringar kommer att ges ut om Lantbruksräkningen. År 2021 publiceras preliminära resultat på riksnivå. Följande publicering är resultat om husdjurens levnadsförhållanden i november. De slutliga resultaten publiceras under första halvåret 2022. De slutliga resultaten publiceras även per region och produktionsinriktning.

Läs meddelandet på luke.fi

Mer från SLC