MM: År 2020 ersattes ett rekordstort antal skador orsakade av fridlysta djur – ersättning för 2021 års skador ska sökas före årets slut

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade i fjol sammanlagt cirka 4,7 miljoner euro i bidrag för att ersätta skador orsakade av fridlysta djur. Den andel som betalades för skador som vitkindade gäss orsakat på odlingar utgjorde 3,4 miljoner euro. Bakom det rekordstora beloppet ligger de allvarliga skador som vitkindade gäss orsakat på våren förra året.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar

Andra skador som ersattes i fjol var skador som kungsörnen orsakat renhushållningen. Ersättningen för dessa uppgick till nästan 1 miljon euro. Dessutom betalades nästan 40 000 euro för skador som fiskgjusar orsakat för fiskodlingar.

De skador som orsakats av vitkindade gäss är koncentrerade till östra Finland

På våren förra året vistades de vitkindade gässen på åkrar i östra Finland i flera veckor och orsakade exceptionellt omfattande skador på odlingarna i området. År 2020 var skadorna koncentrerade särskilt till Norra Karelen (ca 60 procent) och Sydöstra Finland (ca 23 procent).

Inom verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Norra Karelen och Sydöstra Finland kunde man ansöka om bidrag för de skador som uppstått under våren. I Norra Karelen kom det in 101 ansökningar. Den skadade arealen utgjorde sammanlagt 2 350 hektar och de godtagbara ersättningarna uppgick till totalt cirka 813 000 euro. I Sydöstra Finland kom det under våren in 38 ansökningar som sammanlagt gällde en skadad areal på 1 040 hektar. De godtagbara ersättningarna för Sydöstra Finland uppgick till totalt cirka 165 000 euro.

Förslagen från arbetsgruppen för frågor som rör vitkindade gäss genomförs

Vid miljöministeriet pågår flera projekt för att genomföra förslagen från arbetsgruppen för frågor som rör vitkindade gäss. Avsikten är att regeringens proposition om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur ska lämnas under 2021. Naturresursinstitutets projekt för gåsåkrar som lösning på konflikten mellan människan och vitkindade gäss utreder hur väl fågelåkrar fungerar när det gäller att förebygga skador. Projektet finansieras av miljöministeriet och genomförs i nära samarbete med jordbrukare i området.

Myndighetsuppgifterna i anslutning till ersättningsförfarandet vid NTM-centralerna har stärkts genom att en koordinator för fridlysta arter anställts vid NTM-centralen i Norra Karelen. Behandlingen av undantagslov har dessutom förbättrats bland annat genom att myndighetsresurserna stärkts och genom att man uppmuntrat till att ansöka om gemensamt undantag i syfte att jaga bort gäss.

Bidrag för skador som orsakats av fridlysta djur 2021 ska sökas före årets slut
Ansökningar om bidrag för skador som år 2021 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in senast den 31 december 2021. Om en skada som uppkommit detta år kan fastställas och bedömas först våren 2022, kan ansökan om bidrag lämnas in fram till utgången av maj 2022. En oavhängig expert som godkänts av NTM-centralen ska alltid på plats verifiera och fastställa skadorna på odlingar, djur och byggnader.

Mer information:

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@ym.fi
Mika Pirinen, naturvårdsexpert, NTM-centralen i Norra Karelen, tfn 0295 026 214, mika.pirinen@ely-keskus.fi
Tuula Tanska, naturvårdsbiolog, NTM-centralen i Sydöstra Finland, p. 0295 029 291, tuula.tanska@ely-keskus.fi

Elektronisk ansökningsblankett
Slutrapport från arbetsgruppen för frågor som rör vitkindade gäss
Anvisningar för ansökan om bidrag

Mer från SLC