MM: Den nya klimatlagen sänds på remiss

Miljöministeriet har i dag sänt en regeringsproposition med förslag till ny klimatlag på remiss. Syftet med reformen är att säkerställa att Finland når målet om klimatneutralitet 2035 i enlighet med Sanna Marins regeringsprogram. Remisstiden går ut den 6 september.

Planerna enligt klimatlagen styr Finlands nationella klimatpolitik. Med hjälp av planerna säkerställs att de nationella målen om stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den nås.

Enligt förslaget ska det till lagen fogas ett mål för Finland att vara klimatneutralt 2035. I lagen ska dessutom tas in följande utsläppsminskningsmål i enlighet med klimatpanelens rekommendationer: Ett utsläppsminskningsmål på 60 procent för 2030 och ett utsläppsminskningsmål på 80 procent för 2040 jämfört med 1990 års nivå. Det mål för 2050 som ingår i den gällande klimatlagen ska uppdateras så att utsläppsminskningsmålet är 90 procent jämfört med 1990 års nivå, men så att en minskning på 95 procent ändå eftersträvas.

”Revideringen av klimatlagen garanterar att Finland agerar beslutsamt för att stoppa klimatkrisen och bidrar med sin andel för att målen i Parisavtalet ska nås. Målet om klimatneutralitet 2035 tas in i lagen och bekräftas således som ett gemensamt mål för hela Finland. Utsläppsminskningsmålen i lagen har ställts upp med hänsyn till vetenskapen, i enlighet med rekommendationerna från Finlands klimatpanel. Målet är att fram till 2030 minska utsläppen med 60 procent”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Markanvändningssektorn har en central roll både som orsakare av utsläpp och när det gäller minskningen av dem. Den viktigaste reformen när det gäller planeringssystemet är att markanvändningssektorn inkluderas i klimatlagen. Planen för markanvändningssektorn ska utgöra en ny plan enligt klimatlagen.

Ett nytt syfte med lagen är att trygga samernas rättigheter

I samband med revideringen av klimatlagen har allmänheten och andra intressentgrupper hörts på bred front. En särskild målgrupp för samråden har varit samerna samt barn och ungdomar, som på ett särskilt sätt påverkas av klimatförändringen.

Ett nytt syfte med lagen är att trygga samernas förutsättningar att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom inrättas ett samiskt klimatråd som vid beredningen av planerna, i egenskap av ett oberoende sakkunnigorgan, stärker kunskapsunderlaget och identifierar de frågor som är centrala med tanke på främjandet av samekulturen.

Beredningen av lagen har stötts av en arbetsgrupp som miljöministeriet tillsatt och som bestod av tjänstemän från olika ministerier. Arbetsgruppens arbete avslutades i mars, varefter beredningen av lagen har fortsatt vid miljöministeriet.

”Arbetsgruppens arbete gav en god grund för lagberedningen. Samråden har också haft en viktig roll i beredningen av den nya klimatlagen. Vi hoppas på ett aktivt deltagande också under remissbehandlingen”, säger Leena Ylä-Mononen, som var ordförande för arbetsgruppen.

Barn och unga har hörts regelbundet under beredningen. Under sommaren genomför Nuorten Akatemia ett projekt där 12–17-åringar sammanställer egna utlåtanden om lagförslaget. Hörandet av unga genomförs på riksnivå i samband med olika sommarläger och i samarbete med läroanstalter.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 6 september 2021.

Begäran om utlåtande och utkastet till regeringsproposition

Mer information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
0295 250 091
riikka.yliluoma@ym.fi

Leena Ylä-Mononen
överdirektör
miljöministeriet
0295 250 023
leena.yla-mononen@ym.fi

Jarmo Muurman
miljöråd
miljöministeriet
0295 250 185
jarmo.muurman@ym.fi

Mer från SLC