MM: Förordning om statsunderstöd för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer sänds på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om en förordning enligt statsunderstödslagen som syftar till att genomföra konkreta naturvårdsarbeten inom Helmi-programmet. Med stöd av förordningen beviljas specialunderstöd till kommuner, föreningar och stiftelser för projekt som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Utlåtanden kan lämnas fram till den 22 september.

Förordningen avses vara i kraft under den tid Helmi-programmet pågår, det vill säga fram till 2030. Den första ansökningsomgången enligt förordningen för Kommun-Helmi och Organisation-Helmi inleds i höst genast efter att förordningen har trätt i kraft.

De projekt som understöds ska vara konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar tillståndet i livsmiljöer. Kartläggningar, planer och tillståndsprocesser kan inkluderas i de projekt som ska understödas, såvida konkreta iståndsättningsåtgärder vidtas under samma projekt eller om annan finansiering och en tidsplan har säkerställts för sådana. Projekten får också omfatta åtgärder för kommunikation eller utbildning för att sprida projektresultaten så att de kan användas i större utsträckning. Understödet är inte avsett för strukturer för rekreationsanvändning. Understöd kan dock beviljas för strukturer som skyddar värdefull natur.

Understödet inom Kommun-Helmi riktas i första hand till mark som ägs eller förvaltas av kommunerna. När det gäller projekten inom Organisation-Helmi måste de sökande få markägarens skriftliga samtycke och förbindelse i fråga om att bevara det restaurerade objektet. Understödet kan utgöra högst 80 procent av de godtagbara totala kostnaderna. Om åtgärderna inom projektet till en betydande del genomförs som frivilligarbete, såsom talko, kan understödsandelen enligt prövning vara högst 95 procent. Som motivering till en högre understödsandel kan man överväga objektets särskilda naturvärden, såsom brådskande vårdåtgärder för att bevara ett hotat artbestånd.

Den behöriga myndigheten vid ansökan om specialunderstödet Kommun-Helmi och Organisation-Helmi är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Helmi-programmet stärker den biologiska mångfalden i Finland och förbättrar livsmiljöernas tillstånd, bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta vatten- och strandnatur.

Ett av målen med Helmi-programmet är att få med fler aktörer i genomförandet av åtgärderna inom programmet. Ansökan om specialunderstödet Kommun-Helmi och Organisation-Helmi ordnas i syfte att öka såväl antalet aktörer inom programmet som programmets genomslag. Ansökningsomgångarna inleds med lämpliga intervall genom beslut av miljöministeriet.

Mer information:

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 096, hanna-leena.keskinen@ym.fi

Lausuntopyyntö

Mer från SLC