MM: Minister Mikkonen leder de nordiska miljö- och klimatministrarnas diskussion om att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden

De nordiska miljö- och klimatministrarna sammanträder den 12 maj för att diskutera lösningar på förlusten av den biologiska mångfalden. Ordförande för mötet är Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. De nordiska länderna förbereder sig inför partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15) i Kunming i Kina, där världens länder ska komma överens om nya mål för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.

Nordiska ministerrådet finansierar från 2020 till 2021 ett projekt som syftar till att främja ungas deltagande i fastställandet av målen för konventionen om biologisk mångfald efter 2020. De unga presenterar sina ställningstaganden för miljö- och klimatministrarna.

”Vi tar de ungas budskap på allvar. De ungas delaktighet i förhandlingsprocesserna för klimatkonventionen och biodiversitetskonventionen är en rättvisefråga. Norden måste vara en föregångare när det gäller att göra unga delaktiga. Jag hoppas att de unga även i fortsättningen aktivt inkluderas i åtgärderna för att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ministrarna ska vid sitt möte också behandla en deklaration om haven, klimatet och den biologiska mångfalden. Budskapet i deklarationen är att klimatförändringen måste beaktas bättre i skyddet, vården och utnyttjandet av haven och att kunskapsbasen om detta måste förbättras. Syftet med initiativet är också att förmedla ett samnordiskt perspektiv vid CBD COP15-mötet i Kunming i oktober. Vid mötet mellan de nordiska miljöministrarna i oktober 2019 godkändes deklarationen Oceans and Climate, som stärkte det nordiska samarbetet kring kopplingen mellan havet och klimatet.

På initiativ av ordförandelandet Finland ska ministrarna också diskutera hur den biologiska mångfalden bättre kan beaktas i de internationella finansieringssystemen. Ministrarna utbyter erfarenheter om såväl offentliga som privata aktörers beredskap att integrera mångfaldsaspekter i sin finansieringsverksamhet. Finland föreslår att Nordiska ministerrådet ska finansiera ett utredningsprojekt för att granska det nordiska finansieringssystemets beredskap och verktyg när det gäller att främja skyddet av den biologiska mångfalden.

”Naturen är inte separat från ekonomin. När naturen tas bättre i beaktande, ökar också ekonomins hållbarhet. Genom att rikta finansieringen rätt kan vi påverka naturens tillstånd. De nordiska länderna kan samarbeta när det gäller att rikta finansieringen så att naturen beaktas betydligt bättre än för närvarande”, säger minister Mikkonen.

På ministrarnas agenda står dessutom förberedelserna inför klimatmötet i Glasgow, Nordiska ministerrådets vision för 2030, det globala plastavtalet (UNEA-5) och den nordiska finansieringsinstitutionen Nefcos strategi.

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram bygger på Nordiska ministerrådets nya vision där Norden är det hållbaraste och mest integrerade området före 2030. Miljöministeriet har huvudansvaret för det treåriga projektet Cirkulär ekonomi i byggbranschen, vars syfte är att främja cirkulär ekonomi inom byggsektorn, utveckla och skapa nya samarbetsnätverk och effektivt omsätta de nordiska ländernas goda praxis i praktiken. Andra centrala teman för miljöministeriet är bevarandet av skogsnaturen i Barentsregionen och främjandet av internationella miljö- och klimatprocesser.

Mer information:

Kaarina Saramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 029 525 0362, kaarina.saramaki@ym.fi
Antti Heikkinen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Mer från SLC