MM: Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade reformen av EU:s jordbrukspolitik

Onsdagen den 5 maj tog ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik del av en lägesrapport om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP). Genom beslut från regeringens halvtidsöverläggning kommer EU:s gemensamma jordbrukspolitik på nationell nivå att inriktas så att den stöder klimatmålen.

I fokus för reformen av EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik (GJP) ligger förutom upprätthållande av jordbrukarnas inkomstnivå och utveckling av landsbygden också bland annat bekämpning av och anpassning till klimatförändringar, stärkande av biologisk mångfald, tryggande av djurens välbefinnande och etablering av unga jordbrukare till sektorn. GJP-planen omfattar landsbygdsprogrammet för denna finansieringsperiod, direkta stöd och delvis marknadsstöd till jordbruket. Ett starkare miljö- och klimatperspektiv är ett centralt tema i de pågående förhandlingarna mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Förhandlingarna väntas vara slutförda i maj–juni.

Det nationella målet för GJP-reformen är ett miljö- och klimatsmart och aktivt jordbruk, en miljö- och klimatsmart och aktiv livsmedelsproduktion samt en mångsidig landsbygd som förnyas i tiden. Vid sin halvtidsöverläggning fastställde regeringen att man vid beredningen och genomförandet av den nya programperioden säkerställer att åtgärderna hjälper att nå klimatmålen med beaktande av den övergripande hållbarheten. Ministerarbetsgruppen diskuterade prioriteringarna, målsättningen, konsekvensbedömningen och uppföljningen vad gäller det nationella genomförandet. Avsikten är att planen för det nationella genomförandet ska sändas på remiss under de närmaste månaderna.

Programmet för klimatvänlig mat stöder omställningen till ett hållbart livsmedelssystem

Ministrarna tog också del av en lägesrapport om det nationella programmet för klimatvänlig mat. I programmet fastställs centrala åtgärder som stöder samhällets omställning till ett hållbart livsmedelssystem och bidrar till att minska klimatavtrycket av den mat som konsumeras. Programmet har beretts i samarbete med forskare, branscher och medborgare och det avses bli färdigt i juni 2021.

Till exempel utvecklingsprogrammet Ansvarsfulla mattjänster och arbetet för att utveckla kriterierna för upphandling av livsmedel är redan i gång. Också det nationella växtproteinkluster som ska inrättas och de finansieringslösningar som stöder en hållbar proteinproduktion ingår som åtgärder i programmet.

Programmet för klimatvänlig mat har ett nära samband med många andra projekt i regeringsprogrammet, till exempel programmet för främjande av inhemsk fisk, färdplanen för att minska matsvinnet och markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet.

Färdplanen för fossilfria transporter har färdigställts

Ministerarbetsgruppen konstaterade också att färdplanen för fossilfria transporter har färdigställts och att statsrådet ska utfärda ett principbeslut om den torsdagen den 6 maj.

Ytterligare information

Antti Heikkinen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 348 1406
antti.heikkinen@ym.fi

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Jord- och skogsbruksministeriet: GJP-reformen
Jord- och skogsbruksministeriet: Programmet för klimatvänlig mat

Mer från SLC