MM: Ny naturvårdslag på remiss

Miljöministeriet har idag skickat utkastet till proposition med förslag till ny naturvårdslag på remiss. Avsikten är precis som med den gällande lagen att främja naturvård så att utarmningen av den biologiska mångfalden kan bromsas. Utlåtanden kan lämnas fram till den 6 september.

I propositionen föreslås att det stiftas en helt ny naturvårdslag. Lagen ska uppdateras och få en större genomslagskraft. Genom reformen genomförs målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Naturvårdslagen revideras utifrån en utvärdering i enlighet med regeringsprogrammet.

”Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats med de åtgärder som man har vidtagit hittills. Det har kommit mycket ny information om hurdan situationen för den biologiska mångfalden är i Finland och förståelsen för vad klimatförändringen innebär för den biologiska mångfalden har blivit större. Skyddet av den biologiska mångfalden förutsätter nya åtgärder och därför behöver naturvårdslagen reformeras”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Den gällande naturvårdslagens allmänna struktur och flera paragrafer i den förblir i stort sett oförändrade, men lagen kompletteras och ses över till många delar. Bestämmelserna som gäller till exempel naturskyddsområdena, Natura 2000-områdena, stödjande av skydd och vård av den biologiska mångfalden, kompensation samt övervakning förblir i huvudsak oförändrade. Påvisade brister i bestämmelserna ska emellertid åtgärdas och bestämmelserna ska preciseras.

Det föreslås också att det görs betydande ändringar i naturvårdslagen och att det införs helt nya kapitel. Dessa har att göra med till exempel lagens allmänna bestämmelser, utvidgningen av planeringen av naturvård, stärkandet av skyddet av naturtyper och arter samt främjandet av samernas rättigheter och hanteringen av uppgifter om naturen. Nya bestämmelser i lagen är bestämmelserna om ekologisk kompensation och de träder i kraft gradvis. Ekologisk kompensation går ut på att försämringar i naturvärden som orsakas av ekonomisk verksamhet kompenseras på annat håll.

Lagen har beretts genom ett omfattande samarbete

Utkastet till ny naturvårdslag har beretts i en brett sammansatt projektgrupp vid miljöministeriet sedan början av 2020.

Den gällande naturvårdslagen granskades i projektgruppen med hjälp av teman som genomskär den biologiska mångfalden och behovet av ändringar i bestämmelserna: klimatförändringen, förbättring av artskyddet, förbättring av naturtyper, hantering av information om naturen samt främjande av den biologiska mångfalden och incitament. I beredningen har man dessutom identifierat de möjligheter som ekologisk kompensation innebär med tanke på tryggandet av den biologiska mångfalden.

Begäran om utlåtande gäller miljöministeriets förslag till utkast till regeringsproposition om naturvårdslagen. Remissutlåtandena är en viktig del av beredningen eftersom den projektgrupp som bereder naturvårdslagen fortsätter sitt arbete efter remissrundan. Avsikten är att projektgruppen ska lämna sitt slutgiltiga förslag till ny naturvårdslag på hösten.

Utlåtanden kan lämnas fram till fredagen den 6 september 2021 kl. 16.00.

Mer information:

Antti Heikkinen, specialmedarbetare till miljö- och klimatministern, 029 5250 231, antti.heikkinen@ym.fi

Pasi Kallio, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 251, pasi.kallio@ym.fi

Utlåtande.fi: Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till naturvårdslag och om ändring av andra lagar i anslutning till naturvårdslagen

Miljöministeriet: Revideringen av naturvårdslagstiftningen

Mer från SLC