MM: Ny strategi för att trygga pollinerare och pollineringstjänster – miljöministeriet ber om utlåtanden om förslaget

I Finland har man för första gången utarbetat en nationell strategi och åtgärdsplan för pollinerare. Målet är att minskningen av antalet och mångfalden av pollinerare stoppas, pollinerarstammarna etableras och utvecklas i en positiv riktning och pollineringen av kulturväxter och växter i naturen tryggas genom att vilda pollinerare skyddas och biodling används på ett hållbart sätt före 2030. Utlåtanden om utkastet till strategi kan lämnas fram till den 30 november.

Man har lagt märke till en oroväckande minskning av antalet pollinerare på olika håll i världen. Minskningen kan orsaka betydande olägenheter för jordbruket och livsmedelsproduktionen och mer allmänt för ekosystemens funktion. Även enligt Finlands hotbedömning har antalet hotade arter ökat i de viktigaste grupperna av pollinerare, i synnerhet bin. På grund av bristfällig uppföljning känner man dock dåligt till eventuella stora förändringar i mängden vanliga pollinerande arter. Man har satt upp mål för skyddet av pollinerare både internationellt och på EU-nivå för att trygga människans och naturens välmående.

”Att antalet pollinerare minskar är en varningsklocka för hur allvarlig förlusten av den biologiska mångfalden och följderna av den är. Skyddet av pollinerare är viktigt både lokalt och globalt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. När vi skyddar pollinerare tryggar vi förutom produktionen av mångsidig föda för människor, också andra insektsarter och den biologiska mångfalden”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet med Finlands nationella strategi och åtgärdsplan för pollinerare är att trygga framtiden för pollinerarna och de pollineringstjänster de tillhandahåller. Med tanke på ekosystemens funktion och de tjänster pollinerarna tillhandahåller omfattar strategin alla vilda pollinerande insekter och deras livsmiljöer. I strategiförslaget betonas metoder för att motarbeta orsakerna till att pollinerarna minskar. Strategin ökar också medvetenheten om pollinerare och uppmuntrar och stöder olika aktörer att ta ansvar för att bevara pollinerarna och de tjänster de producerar. Vid beredningen har man identifierat pollinerarnas centrala betydelse inom jordbruket och i jordbruksområdena samt betydelsen och effekterna av honungsbin och andra odlade bin och näringarna som hänför sig till dem.

Åtgärdsplanen innehåller 27 förslag till åtgärder för förbättring av pollinerarnas livsmiljöer, ansvarsfull användning av odlade pollinerare, komplettering av forskning om och uppföljning av pollinerare, kommunikation och rådgivning samt aktivering av verksamheten. Det har dessutom lagts fram förslag till konkreta metoder för att förbättra levnadsförhållandena för pollinerare när det gäller jordbruks- och skogsmiljöer och bebyggda miljöer.

Vilda bin, blomflugor och fjärilar utgör de viktigaste pollinerarna i Finland. Det finns också arter som deltar i pollineringen inom många andra insektgrupper. Till exempel honungsbin kan ha stor betydelse i pollineringen av bärgårdar och fruktträdgårdar, även om det huvudsakligen är vilda insekter som svarar för pollineringen av grödor.

Förslaget till strategin för pollinerare har beretts i en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Arbetsgruppen bestod av medlemmar från 16 organisationer som är centrala med tanke på pollinerare och deras livsmiljöer. Kommentarer till utkastet till strategi kan lämnas fram till den 30 november 2021.

Ytterligare upplysningar:

Antti Heikkinen
Ministerns specialmedarbetare
tfn 050 525 0231
antti.heikkinen@gov.fi

Esko Hyvärinen
Miljöråd
tfn 0295 250 094
esko.o.hyvarinen@gov.fi

Begäran om utlåtande

Förslag till strategi för pollinerare (på finska)

Mer från SLC