MM: Statsrådet har fastställt sin ståndpunkt om förslaget i EU:s klimatpaket gällande en revidering av ansvarsfördelningsförordningen

I sin ståndpunkt betonar statsrådet kostnadseffektiviteten i fråga om uppnåendet av utsläppsminskningsmålen. Det utsläppsminskningsåtagande som föreslås för Finland är ambitiöst, men det strikta målet stöder samtidigt vårt eget mål om klimatneutralitet före 2035.

EU-kommissionen föreslår att utsläppsminskningsåtagandet för ansvarsfördelningssektorn ska skärpas med 10 procentenheter i hela EU, det vill säga från nuvarande 30 procent till 40 procent före 2030 jämfört med 2005 års nivå. Kommissionen föreslår att Finlands åtagande ska höjas från 39 procent till 50 procent. Ett nytt åtagande innebär att man måste hitta fler utsläppsminskningar inom ansvarsfördelningssektorn än vad som hittills planerats, och de bör hittas snabbare.

Enligt förslaget varierar åtagandena bland medlemsstaterna från 10 procent till 50 procent. Åtagandet grundar sig på bruttonationalprodukten per capita, precis som för närvarande.

Flexibilitetens roll betonas när åtagandet skärps

Statsrådet anser det vara positivt att tillämpningsområdet för ansvarsfördelningsförordningen, som gäller utsläppsminskningsåtagandena inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, i huvudsak förblir oförändrat. Enligt statsrådet är det bra att vägtrafiken och uppvärmningen av byggnader fortfarande omfattas av ansvarsfördelningen fram till 2030.

I sin ståndpunkt betonar statsrådet kostnadseffektiviteten när det gäller att fullgöra åtagandet. Kommissionen föreslår att de befintliga flexibla mekanismerna mellan och inom alla sektorer ska hållas kvar och att ny flexibilitet ska införas. Statsrådet anser att flexibiliteten är viktig i synnerhet nu när åtagandet skärps.

Ansvarsfördelningsförordningen är ett av lagstiftningsförslagen i 55 %-paketet

Europeiska kommissionen lade i juli fram sitt förslag till lagstiftningspaket, det så kallade 55 %-paketet. Genom det genomförs EU:s mål att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. Statsrådet anser det vara viktigt att ambitionsnivån för 55 %-paketet i sin helhet säkerställs och att målet om att minska utsläppen med 55 procent uppnås eller överskrids.

Ansvarsfördelningsförordningen är ett av lagstiftningsförslagen i paketet. Förordningen tillämpas på de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, det vill säga utsläppen från bland annat trafiken, jordbruket och byggandet. Sammanlagt står EU:s ansvarsfördelningssektor för 60 procent av EU:s växthusgasutsläpp.

Den gällande ansvarsfördelningsförordningen innehåller de kvantitativa, procentuella och bindande utsläppsminskningsåtaganden som fastställts för medlemsländerna för åren 2021–2030. De nationella utsläppsminskningsåtagandena fastställs i huvudsak proportionellt utifrån ett per invånare uträknat BNP-kriterium. Dessutom innehåller förordningen bland annat regler för fastställandet av årliga utsläppskvoter och regler som gäller de olika flexibla mekanismer som medlemsstaterna har till sitt förfogande.

Statsrådets ståndpunkt framgår av en U-skrivelse som överlämnats till riksdagen. U-skrivelsen upprättas om de ärenden som det fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU.

Mer information:
Marjo Nummelin
Miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 227
marjo.nummelin@gov.fi

Statsrådet: U-skrivelser (på finska)
Finland och EU's klimatpaket

Europeiska unionens klimatpolitik

Mer från SLC