MM: Utkastet till livsmiljöprogrammet Helmi är öppet för kommentarer

Miljöministeriet ber om kommentarer om de mål och åtgärder som planeras för livsmiljöprogrammet Helmi fram till år 2030. Programutkastet är öppet för kommentarer från allmänheten i tjänsten dinasikt.fi till och med den 31 januari 2021. Målet är att programmet godkänns i styrgruppen i slutet av mars, varefter det vid miljöministeriet bereds ett beslut om programmet som sedan överlämnas till statsrådet.

Livsmiljöprogrammet Helmi är ett svar på den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. I programmet fastställs kvalitativa och kvantitativa mål fram till 2030 för fem livsmiljöer: myrar, fågelvatten och våtmarker, vårdbiotoper, skogar samt småvatten och strandmiljöer. Mål ställs upp både för naturskyddsområden och för områden utanför dem.

Som tvärgående teman i programutkastet anges dessutom utredningar, inventeringar, forskning och informationssystem, kommunikation, samarbete med intressentgrupper och organiseringen av livsmiljöprogrammet Helmi.

Programmet har utarbetats i en arbetsgrupp som består av representanter för miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden. Arbetsgruppens arbete har styrts av en övergripande styrgrupp som består av representanter för intressentgrupper.

Öppna kommentarer ger mer synvinklar för beredningen

Möjligheten att kommentera programutkastet syftar till att klarlägga vad olika intressentgrupper anser om programmet och de mål och åtgärder som ingår i det. Dessutom vill man hitta synpunkter som ännu inte har beaktats i beredningen av programmet.

I början av 2021 preciseras bland annat uppföljningen av programmet samt dess tidtabell och kostnadskalkyler. Kostnadskalkylerna påverkar programmets numeriska mål. I utkastet som är öppet för kommentarer presenterats dessa mål ännu i form av minimi- och maximiintervall. Styrgruppen fastställer en målsiffra för varje tema. Målen kommer sannolikt att ligga inom de intervall som anges i programutkastet.

Kommentarerna om utkastet används som stöd för den fortsatta beredningen. Efter kommentarerna färdigställer arbetsgruppen programutkastet för behandling i styrgruppen. Styrgruppen godkänner programmet i mars 2021. Därefter bereder miljöministeriet ett förslag till statsrådsbeslut om programmet. Programmet sänds sedan på remiss. Målet är att statsrådet ska fatta beslut om programmet i maj 2021.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Livsmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland och förbättrar livsmiljöernas tillstånd, bland annat genom att skydda och restaurera myrar, återställa och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta småvatten- och strandmiljöer. Förutom att förbättra naturens biologiska mångfald är målet också att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptaget samt andra åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringen. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i vårt land. Genomförandet av programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Dinasikt.fi: Helmi-elinympäristöohjelma 2030, ohjelmaluonnoksen kommentointi


Ytterligare information:

Hanna-Leena Keskinen, specialsakkunnig, tfn 050 533 9683, hanna-leena.keskinen@ym.fi

Mer från SLC