MTK, SLC, RT, EK: Företagens livskraft måste tryggas och markägarnas rättigheter stärkas i markanvändnings- och bygglagen

Hur den pågående helhetsreformen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) förverkligas har en avgörande betydelse för i vilken verksamhetsmiljö som Finlands företag och näringsliv möter sina framtida utmaningar och möjligheter.
SLC - Miljosnack webb

Beredningen av den omfattande revideringen av MBL håller på att färdigställas och en offentlig utlåtanderunda är att vänta till mars. I samband med MTK:s, SLC:s, Rakennusteollisuus och Finlands Näringsliv EK:s gemensamma MBL-webbinarium den 15 januari diskuteras huruvida näringslivets röst har hörts tillräckligt i beredningen.

En av reformens viktigaste målsättningar är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen. Nu är det dags att se till att målsättningen förverkligas, konstaterar organisationerna tillsammans.

– MTK följer aktivt med reformen och strävar särskilt efter att driva äganderätten och ersättningsnivåerna i en mera gynnsam riktning för markägare. Markägare upplever kraftlöshet i planläggningsfrågor eller är oroade för att oklarheter eller ökad byråkrati ska belasta vanliga skogsägare och jordbrukare, konstaterar MTK:s jurist Leena Kristeri.

I MBL-reformen är det viktigt att utveckla planläggningens och byggandets regelverk så att onödiga fördröjningar i planläggningen undanröjs och så att inledande av planläggning och byggande kan underlättas.

– Den reviderade rätten att göra planläggningsinitiativ och möjligheten att lämna planförslag, som föreslagits att tas in i lagen, är centrala och mycket välkomna förnyelser, vilka för sin del gör planläggningsprocesserna snabbare. Genom dessa förnyelser försnabbas samtidigt stadsutveckling och bromsandet av klimatförändringen kan främjas då bl.a. projekt för förnybar och koldioxidsnål energiproduktion får fart, säger Satu Räsänen, ledande expert på Finlands Näringsliv EK.

I de största tillväxtcentra försvåras inledandet av bostadsprojekt av den knappa tillgången på tomtmark. På markägares initiativ kan nya områden och eller områden för kompletteringsbyggande hittas för bostadsproduktion.

– Om kommuner ger exempelvis byggföretag möjlighet att bereda planer kan man åstadkomma genomförbara projekt och tilläggsresurser till planläggningen. Vi har redan goda exempel på hur det genom samarbete mellan kommuner och byggföretag har förverkligats projekt för kompletteringsbyggande där bostäder har byggts på lämpliga platser i närheten till service och trafikförbindelser. Planläggningsmonopolet kvarstår ändå alltid hos kommunen, konstaterar Anu Kärkkäinen, direktör för näringslivsfrågor vid Rakennusteollisuus RT.

Av reformen förväntar sig markägarna öppenhet och god växelverkan.

– Det är viktigt att exempelvis skydda naturens mångfald, men naturskydd ska basera sig på antingen frivillighet eller lagstiftning. I frivilliga skyddsåtgärder möts efterfrågan och utbud. Fungerande dialog och förutsägbarhet är grundförutsättningar för långsiktig användning av skogen. Ersättningar måste givetvis även förverkligas på ett rättvist sätt om markägares rättigheter begränsas genom planläggning, framhåller SLC:s vice ordförande Thomas Antas.Tilläggsinformation:

• Thomas Antas, vice ordförande, SLC, tfn 050 307 9919

• Leena Kristeri, jurist, MTK, tfn 040 507 4088

• Satu Räsänen, ledande expert, Finlands Näringsliv EK, tfn 040 192 0273

• Anu Kärkkäinen, direktör, Rakennusteollisuus, tfn 050 337 6699


Följ diskussionen på sociala medier: #MRLuudistus

Mer från SLC