NBC: Nordiska bönder och jordbrukskooperativ kommer att servera en hållbar kost

I höst står hållbarhet på den globala agendan med FN:s toppmöte om livsmedelssystem, klimatmötet COP 26 och toppmötet för biologisk mångfald. Samtidigt diskuteras nya nordiska kostråd med hållbarhet som premiss. Nordiska bönder och jordbrukskooperativ är redo att fortsätta leverera och servera en hållbar kost.
SLC - IMG 20210819 122326 beskuren
I NBC:s presidiemöte som ordnades via Teams den 19 augusti 2021 deltog bl.a. SLC:s ordförande Mats Nylund och ungdomsombudsman Nora Backlund.

Uttalande från NBC:s presidiemöte 19.8.2021

I höst står hållbarhet på den globala agendan med FN:s toppmöte om livsmedelssystem, klimatmötet COP 26 och toppmötet för biologisk mångfald. Samtidigt diskuteras nya nordiska kostråd med hållbarhet som premiss. Nordiska bönder och jordbrukskooperativ är redo att fortsätta leverera och servera en hållbar kost.

Nordiskt jordbruk ligger i framkant för hållbarhet - och vi vill ha mer

Nordiskt jordbruk och skogsbruk ligger i framkant när det gäller hållbar produktion. Vi har friska djur, den lägsta användningen av antibiotika i Europa, optimal användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel, höga miljöstandarder och klimateffektiv produktion. Våra välskötta skogar och friska jordbruksområden fångar upp och lagrar kol. Våra bönder och skogsägare är förvaltare av jordbruksmark och skogar och bidrar till en rik biologisk mångfald och rent vatten. Våra gårdar och bearbetningsindustrier är avgörande för lokala ekonomier och livskraftiga bosättningar. Vi har redan minskat växthusgaser från jordbruket med 6–17% sedan 1990, och våra skogar och skogsbruk har bundit över 3,5 miljarder ton koldioxid. Men vi vill gå längre. Vi arbetar redan med verktyg som förbättrad utfodring och avel, ersättning av fossila bränslen med bioenergi och produktion av biogas från husdjursgödsel. Precisionen ökas genom ny teknik för god agronomi. Fånggrödor och växter med djupa rötter används för att fånga mer koldioxid från atmosfären.

Vi vill leverera hälsosam och hållbar nordisk mat

De nordiska bönderna och jordbrukskooperativen kommer att vara en del av lösningen och ta ansvar, både i relation till sundhet och den gröna omställningen. Därför följer vi med intresse det pågående arbetet med de nordiska kostrekommendationerna samt arbetar med nationella kostrekommendationer i de enskilda länderna där klimatet i högre och högre grad tas in i kostråd och rekommendationer om vad man ska äta. Vi ber de nordiska myndigheterna att inkludera följande rekommendationer i sitt arbete med nya kostråd:

• Kostråd bör först och främst ta hänsyn till näring, och utöver det tillgång till livsmedel, befolkningens nuvarande kostpreferenser samt att kosten är ekonomiskt och kulturellt acceptabel (detta följer FAO: s definition av hållbar kost)

• Kostråd måste stödja hälsan och vara rättvis mot den enskilda medborgaren

• De officiella kost-och näringsrekommendationerna ska i mån av möjlighet omfatta mångfalden i hela befolkningen inklusive fördelarna med behoven i livets många faser. De äldre har tillexempel ett behov av mer protein än resten av befolkningen. För alla är kalcium ett viktigt näringsämne, men särskilt barn och tonåringar har ett ökat behov, och kvinnor i fertil ålder är i behov av mera järn. Kostråden bör därför innehålla möjlighet till flexibilitet

• Kost- och näringsrekommendationer bör fokusera på hela tallrikens balans och inte utesluta specifika livsmedelsgrupper från kosten. Utan till exempel animaliska proteiner kan det bli svårt att säkerställa ett tillräckligt näringsbehov. En ren växtbaserad kost kan vara problematisk ur ett hälsoperspektiv*. Om animaliska produkter avlägsnas från kosten kräver det kunskap om, hur man ersätter väsentliga näringsämnen

• I generationer har maten vi äter anpassats till de resurser som finns tillgängliga lokalt och nationellt. I framtiden bör kostrekommendationerna också anpassas till den lokala livsmedelsproduktionen samt matkultur och mattraditioner. Det är viktigt att nya kost- och näringsrekommendationer inte undergräver den traditionella livsmedelskulturen och användningen av lokala och nationella ingredienser. På samma sätt är det viktigt att det kunnande som myndigheter samt den lokala- och nationella jordbruks- och livsmedelsproduktionen har samlat över tid vidareutvecklas till förmån för en fortsatt mer hållbar konsumtion samt en hälsosammare kost.

• Det måste fortlöpande följas upp vilka förändringar som livsmedelsproduktionen har på klimatutsläppen. Med tiden kan målen för klimatneutralitet inom jordbruket öka skillnaderna mellan olika livsmedelsgruppers bidrag till utsläppen av växthusgaser. Detta kommer att kräva kontinuerlig anpassning av kostrekommendationerna, som också syftar till att omfamna klimataspekter

Nordiska bönder och jordbrukskooperativ kan och kommer att leverera hållbar produktion och kost. Tillsammans med myndigheter och upplysta konsumenter vill vi på vetenskaplig grund lyfta den nordiska livsmedelsproduktionen och kosten i en ännu mer hållbar riktning.

* https://www.food.dtu.dk/


Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC är ett år 1934 grundat samarbetsforum för de nordiska ländernas producent- och kooperativa organisationer. Medlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag ja Norsk Landbrukssamvirke (Norge). I Finlands avdelning för NBC medverkar SLC, MTK och Pellervo. NBC:s verkställande organ är presidiet och det koordinerande organet är NBC arbetsutskott med representation från respektive nordisk jordbruksorganisation.

Mer från SLC