NTM: Den nationella tillståndsrådgivningen för förnybar energi startade sin verksamhet den 30.6.2021

Den till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten centrerade kontaktpunktmyndigheten erbjuder tillståndsrådgivning för de som planerar produktion av förnybar energi.
SLC - Skarmavbild 2021 09 08 kl 11 51 07

Rådgivning i tillståndsärenden -per telefon och e-post

Kontaktpunktsmyndigheten ger råd i frågor som gäller tillstånd för projekt i anslutning till framställning av förnybar energi, samt övervakar att tillståndsansökningarna behandlas inom den fastställda tidsfristen. Frågor som rör tillståndsförfaranden kan vara allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala. Förnybar energiproduktion kan vara produktion av elektricitet, värme, biogas eller biobränsle. Förnyelsebara energikällor är bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och geoenergi. Kontaktpunktsmyndigheten ger råd i alla tillståndsärenden som rör produktion av förnybar energi (t.ex. miljötillstånd, byggnadstillstånd och inlösningstillstånd).

Handboken ger anvisningar för bedömning av tillståndsbehovet

I ett omfattande myndighetssamarbete har man utarbetat en handbok för de tillståndsförfaranden som behövs vid produktion av förnybar energi. Handboken innehåller anvisningar för projekt inom förnybar energi, både för byggande eller ändring av stora energiproduktionsanläggningar och för privata projekt i liten skala. Med handboken som stöd kan man på egen hand göra sig förtrogen med de tillstånd och anmälningar som behövs. Handboken finns tillgänglig för alla på den nya tillståndsrådgivningens hemsida. Handboken har sammanställts i en myndighetssamarbetsgrupp som består av den till NTM-centralen i Södra Österbotten centrerade kontaktpunktsmyndigheten samt de behöriga myndigheterna och Kommunförbundet.

Tillståndsärenden sköts via ny elektronisk tjänst

Tillståndsärenden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi kan skötas elektroniskt på ett och samma ställe via Arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvar. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna kring behandlingen av tillståndsärendet.

EU-direktiv ligger som bakgrund

Grundandet av den nationella kontaktpunktsmyndigheten är en del av verkställandet av en ny lag. Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) trädde i kraft den 30.6.2021. Lagen är en del av det nationella verkställandet av EU:s s.k. RED II-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Lagens syfte är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra tillgången till rådgivning i anslutning till förfarandena.

Tidsfrister för myndigheternas behandlingstid för förfaranden

I fortsättningen gäller bindande maximala tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk, dvs. anläggningar som producerar el. Tidsfristen är den totala behandlingstiden för alla förfaranden gemensamt. Kontaktpunktsmyndigheten ansvarar för uppföljningen av tidsfristerna och de behöriga myndigheterna ansvarar för att iaktta tidsfristerna.

Kontaktuppgifter till tillståndsrådgivningen för förnybar energi:

E-postadress: tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi
Telefonnummer: 0295 020 920

Länkar:

Tillståndsrådgivningen för förnybar energis hemsida: https://www.miljo.fi/tillstandsradgivningenforfornybarenergi

Handboken:
https://www.miljo.fi/download/noname/%7B4CB5430B-BB5E-4470-806C-4B1279377F67%7D/168638

Tjänsten Tillstånd och tillsyn:
https://www.suomi.fi/service/natservice/tjansten-tillstand-och-tillsyn-arbets-och-naringsministeriet/640bb270-ba74-45de-8616-13ce2754b4df

Lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20201145

Mer information:

Mari Hakola, mari.hakola@ely-keskus.fi tel. 0295 027 654

Mer från SLC