JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2021

Regeringen fattade i dag den 21 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2021. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Det nationella produktionsstödet 2021 uppgår sammanlagt till cirka 325,5 miljoner euro. Det anvisade anslaget är cirka 9 miljoner euro större än 2020. Av den totala stödsumman upptar nordligt stöd ungefär 93 procent och nationellt stöd till Södra Finland cirka fem procent. Övriga nationella stöd upptar något under två procent av stödsumman, av vilken största delen används för stödet för sockerbeta.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem. EU:s jordbrukspolitik har stränga gränser för användningen av de nationella anslagen. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad. Finlands nationella stödformer som EU-kommissionen har godkänt bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och höga produktionskostnader som följer av dem.

Jordbruksstöden har en väldigt stor betydelse för gårdarnas lönsamhet och därigenom för fortsatt inhemsk matproduktion. Utan stöd skulle primärproduktionen ske i en mycket mindre skala och vara kraftigt koncentrerad eftersom det inte går att täcka de höga produktionskostnaderna för de viktigaste livsmedelsråvarorna enbart med marknadsinkomsten.

Stödbeloppen delas på samma sätt som tidigare

Det nordliga stödet är ungefär sex miljoner euro större än 2020. Det nationella stödet till södra Finland ligger på samma nivå som 2020 i enlighet med EU-förordningen om övergångsperioden 2021 – 2022. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, det vill säga cirka 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala stödbeloppet för mjölk har legat på denna nivå redan i flera års tid. Stödet per liter har preciserats årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2022 ser man till att anslaget används fullt ut.

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfäskötseln samt trädgårdsodlingen enligt EU-förordningen om övergångsperioden och Europeiska kommissionens beslut. Totalt sett ligger stödbeloppen på samma nivå som 2020. Det frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötseln stiger med en euro per enhet inom referenskvantiteten. När det gäller stödet för växthusproduktion ligger de arealbaserade stöden på en lägre nivå än 2020 eftersom den totala stödberättigande arealen har ökat. I fråga om lagringsstöd för trädgårdsodling är stödnivåerna desamma som 2020.

Villkoren i programmet för nationellt stöd till södra Finland 2020, som kommissionen godkände 2014, tillämpas i enlighet med EU-förordningen om övergångsperioden fram till utgången av 2022. En förlängning av stödsystemet efter 2022 bereds under övergångsperioden.

Högre nordliga stöd för nötkreatur - övriga stöd oförändrade

Stöden för slaktkvigor, dikor och dikokvigor samt tjurar och stutar stiger något från 2020 års nivå. Stöden för tackor och hongetter ändras inte. En viktig grund för att höja stödet för dikor och dikokvigor samt tjurar och stutar är en motsvarande minskning av det EU-finansierade stödet mellan 2020 och 2021. Vidare har det nordliga stödet för tjurar och stutar beräknats så att det totala stödet med beaktande av det av EU helfinansierade nötkreatursbidraget inom området för det nordliga stödet C ligger minst på samma nivå som EU-bidraget inom AB-området i södra Finland. Det högre stödet för slaktkvigor tryggar fortsatt produktion.

När det gäller frikopplat nordligt stöd för svin- och fjäderfäskötseln är stödnivån en euro högre för de mindre referenskvantiteterna, det vill säga under 200 djurenheter. Stödnivån för de referenskvantiteter som överskrider taket är kalkylmässigt på samma nivå som det frikopplade stödet i Södra Finland. Stödet för dessa enheter stiger också med en euro per enhet inom referenskvantiteten. Svin- och fjäderfäuppfödarnas referenskvantiteter som räknats i form av djurenheter fastställdes gårdsspecifikt när det frikopplade stödet infördes år 2009. Då beslutades det att i området för nordligt stöd ska stödet fastställas enligt gårdsstorleken.

Stödnivån för nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och nordligt hektarstöd till unga jordbrukare ligger på samma nivå som 2020. Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion är lägre än 2020 på grund av ändrade odlingsarealer och balansen mellan stödområdena.

Mer information:

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2474

Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2215

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347

Mer från SLC