Regionernas önskemål har kartlagts: Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga aktörerna i Nyland, Österbotten, Egentliga Finland och Nyland är nu också avslutade. Enligt planerna blir uppdateringen klar i slutet av sommaren.

Syftet med uppdateringen är att lyfta bioekonomins förädlingsvärde, ge fart åt ekonomisk tillväxt och förbättra sysselsättningen samt bidra till Finlands mål om ett klimatneutralt samhälle 2035. Ett ytterligare mål är att främja cirkulär ekonomi samtidigt med bioekonomin.

Grunden för uppdateringen är EU:s uppdaterade bioekonomistrategi 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Europeiska unionens råd tog fram utifrån EU:s strategi under Finlands ordförandeskap 2019.

- Den uppdaterade strategin siktar till att skapa hållbar tillväxt genom att bidra till gröna investeringar, utveckla bioekonomin i regionerna och slå vakt om den ekologiska hållbarheten. Prioriteringarna är gemensamma med EU:s bioekonomistrategi, som uppdaterades 2018, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.

Regionerna av stor betydelse

Regionerna är viktiga inom bioekonomin eftersom biomassorna fås från skogar, åkrar och vattendrag och också bearbetas åtminstone i någon mån nära biomassareserverna.

De viktigaste utmaningarna i uppdateringen av Finlands bioekonomistrategi är att rikta åtgärderna så att förädlingsvärdet av biobaserade produkter och tjänster ökar.

Jord- och skogsbruksministeriet har i fjol och i början av 2021 lyssnat på aktörernas synpunkter på olika håll i Finland. Ministeriet har ordnat regionala forum i sju landskap. Det senaste forumet som var avsett för svenskspråkiga aktörer ordnades den 12 mars. De landskap som inte haft något eget regionalt forum kommer att få en enkät som ger en möjlighet att framföra önskemål och lägga fram förslag till åtgärder i bioekonomistrategin.

Arbetet fortsätter med ministeriets webbinarium

Strategiarbetet fortsätter den 25 mars 2021 då ministeriet ordnar ett webbinarium.

Temat för webbinariet är rättvisa och hållbarhet som utmaningar vid uppdateringen av bioekonomistrategin. Utöver den sociala hållbarheten behandlas på webbinariet kretsloppsekonomins övergripande hållbarhet samt hållbarhetsdimensionerna i olika länders bioekonomipolitik. På webbinariet diskuteras också vad som anses vara rättvist.

I strategiarbetet deltar förutom arbets- och näringsministeriet även jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, kommunikationsministeriet och statsrådets kansli.

Ytterligare information:

Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn 0295 162 429, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC