SLC Nyland: Riktade miljöåtgärder

SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP rf) ordinarie vårmöte hölls på fredagen (9.4) på Vanda Lantbruksmuseum och på distans via Teams. Av de ca 50 deltagarna i mötet var endast en handfull på plats, medan övriga deltog på distans. SLC Nyland har varit involverat i John Nurminen stiftelsens gipsprojekt vid Vanda ås avrinningsområde, som gett goda resultat. Men odlarna anser att gipsens långvariga effekter och inverkan på marken ännu behöver klargöras och att det behövs även andra till kustområdet riktade åtgärder. Från mötet gavs följande uttalande:
SLC - Introon troska vid an Annika Ohberg webb

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP rf) vårmöte 9.4.2021 i Vanda

SLC Nyland ser det som viktigt och riktigt att återhämtningsmedel riktas till bioekonomin och miljöåtgärder inom jord- och skogsbruket. I planen för grön omställning ingår satsningar på bland annat biogas och gipsbehandling på åkrarna för att minska belastningen av Östersjön. Då beredningen av jordbrukets miljöåtgärder under kommande programperiod nu pågår för fullt framhåller SLC Nyland att mer medel än tidigare måste styras till kustområdenas vattenvårdsåtgärder.

Gipsbehandling av åkrar har förts fram som en ny kostnadseffektiv åtgärd inom kustområdena. Det har beräknats att upp till en tredjedel av åkarna i Nyland borde behandlas med gips under de närmaste åren för att nå målsättningarna för minskningen av den diffusa fosforbelastningen till år 2027. Gipsbehandling passar dock inte för alla åkrar och kan inte användas på avrinningsområden för sjöar.

SLC Nylands vårmöte betonar vikten av ytterligare forskning och utredningar om gipsens långvariga effekter och eventuell skadlig inverkan på marken. Det behöver också satsas på andra åtgärder såsom behandling av åkrar med strukturkalk och fiberslam samt tillräckliga medel för andra riktade åtgärder till kustområdet, t.ex. skyddszoner, fånggrödor och växttäcke vintertid. Kolinlagrande jordbruksmetoder, som bland annat undersöks och utvecklas inom Carbon Action-projektet, ökar kolhalten i marken, vilket förbättrar markstrukturen och därigenom markens förmåga att hålla kvar vatten, fasta partiklar och näringsämnen. Förutom vattendragen främjas dessutom såväl klimatet som bioekonomin och den cirkulära ekonomin genom satsningar på jordhälsa och åtgärder för behandling av gödsel och återvinning av näringsämnen.

Nylands svenska producentförbund NSP rf (SLC Nyland)


Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas
ordförande
tel. 050 3079919

Bjarne Westerlund
verksamhetsledare
tel. 040 5037188

Mer från SLC