SLC & MTK: Fungerande metoder kan användas i större omfattning – det behövs inga trollkonster för att trygga skogsnaturens mångfald

Producentorganisationerna uppmuntrar skogsägare till riktad naturhänsyn i ekonomiskogar. Organisationerna har i sina miljöprogram samlat effektiva åtgärder för att trygga skogarnas mångfald och vattenskydd. För förankra åtgärderna på gräsrotsnivå behövs uppmuntran och konstruktivt samarbete. Därför ordnar MTK och SLC ett webbinarium den 12.11 som koncentrerar sig på skogsnaturens mångfald.
SLC - Gran Jungfru Marienyckel Mw

Skogarna är den viktigaste livsmiljön för de hotade arterna och skogarna har också i övrigt en central roll för Finlands natur. MTK:s program för naturens mångfald betonar behovet av mångsidiga åtgärder. För att trygga och främja naturens mångfald behövs det god skogsvårdspraxis, riktad naturhänsyn och återställning samt frivilligt skydd som utgår från markägarens initiativ.

I ekonomiskogar är det viktigt att de värdefullaste objekten identifieras och tryggas. Dessutom är det viktigt att öka förekomsten av livsmiljöer som är viktiga för mångfalden. Skogsägarna behöver få praktisk information och handledning som stöd för att göra hållbara val.

– Vi känner utmaningarna och vi har lösningarna. Därför ska vi rikta blickarna mot praktiska åtgärder. Vi ska sprida god praxis i samarbete med olika aktörer och uppmuntra skogsägarna att välja rätt skötselmetoder, säger MTK:s ordförande Juha Marttila.

Ett fungerande skogsekosystem är en förutsättning för de gröna näringarna – även för virkesproduktion. Skogsägarna har därför ett klart motiv för att i ännu större utsträckning ta naturen i beaktande. Det centrala är att hitta kostnadseffektiva åtgärder där ekonomiska intressen och naturens mångfald sammanfaller.

– Det finns inte en enda rätt lösning för att trygga skogsnaturens mångfald, utan varje skogsägare måste bedöma vilka som är de mest lämpade skötselmetoderna för olika skogsnaturtyper. Skogsägarna har visat att de är beredda att använda goda skogsskötselmetoder som stöder ökad biodiversitet i skogsbruket. För särskilda livsmiljöer kan det finnas behov för frivilliga skyddsåtgärder, betonar SLC:s ordförande Mats Nylund.

Länkar:

MTK:s och SLC:s webbinarium om skogarnas mångfald fredagen den 12.11.2021 kl. 9.00. Utöver producentorganisationerna ger Katariina Latva (skogsägare), Kari T. Korhonen (ledande forskare, Luke), Timo Lehesvirta (ledande sakkunnig, Sitra) och Mai Suominen (ledande skogsexpert, WWF) sin syn på ämnet.

#isamarbetemednaturen #kumppaninaluonto


Tilläggsuppgifter:

Mats Nylund, ordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tfn 050 512 2191
Juha Marttila, ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, tfn 050 341 3167

Mer från SLC