SLC Nyland: Stort behov av underhåll och grundförbättring av nyländska vägar

Vägarnas skick är på många håll i Nyland under all kritik. Det gäller speciellt det lägre vägnätet på landsbygden. Bra vägar och fungerande nätförbindelser är de viktigaste förutsättningarna för att kunna bo och verka på landsbygden. Intresset för att bosätta sig på landsbygden verkar vara på stigande. Satsningar på bättre nätförbindelser har nu utlovats. SLC Nylands styrelse kräver att det skall satsas även på det lägre vägnätet.

Det finns i dagsläget ett akut behov av underhåll och grundförbättringar av våra vägar. Samtidigt planeras stora satsningar på nya banprojekt.
- Man kan ifrågasätta om prioriteringarna är de rätta, undrar förbundsordförande Thomas Antas. I stället för att starta nya stora infraprojekt borde man under den här regeringsperioden först förbinda sig att sätta det allt sämre basvägnätet i skick.

SLC Nyland framhåller vikten av att vägarna på den nyländska landsbygden sköts och att basvägnätet tilldelas nödvändiga resurser.
- Enligt regeringsprogrammet ska också det eftersatta underhållet i det lägre vägnätet och på de enskilda vägarna minska. Nu krävs åtgärder av regeringen för att förverkliga denna skrivning i regeringsprogrammet, framhåller Antas. Bastrafiklederna, trafikförbindelserna på landsbygden och i skärgården, samt uppkopplingsmöjligheterna till snabb tvåvägsnätförbindelse ska fungera. Endast på så sätt kan vi upprätthålla en livskraftig landsbygd och ta till vara den potential som finns inom bland annat bioekonomin. Detta är viktigt även för Nyland.

Framkomligheten för lantbruksmaskiner och virkestransporter måste också beaktas. SLC Nyland framhåller att trafikleder bör planeras och förverkligas så att vägarna kan användas med moderna lantbruks- och andra stora maskiner och fordon. Vid trafikplaneringen måste man beakta att det till exempel vid förbättrandet av fotgängarnas säkerhet vid övergångar inte uppkommer smala passager där det kan vara svårt att komma fram t.ex. med traktorer utrustade med parhjul, med skördetröskor eller långtradare

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) styrelse

Tilläggsuppgifter:
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP rf)
Thomas Antas, ordförande, tfn 050 3079919
Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, tfn 040 5037188

Mer från SLC