SLC välkomnar regeringens CAP-beslut – utmaningar kvarstår

En enhällig regering har idag godkänt Finlands CAP-plan för EU:s kommande gemensamma jordbrukspolitik. SLC välkomnar CAP-planen som klargör finansieringen för stödpolitiken från och med 2023. SLC framhåller också att det fortfarande finns utmaningar med CAP, bl.a. svinsektorns situation med sjunkande stödnivå och ojämlik behandling av unga jordbrukare beroende på bolagsform.
SLC - Webb Generationer

– Vi är nöjda att regeringen har kunnat enas. Finlands CAP-plan ger en god grund för att försvara jordbrukets intressen i framtiden. Nu är finansieringen för jordbruksstöden tryggad för den här regeringsperioden, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

– Den nya stödpolitiken ställer högre krav på miljö- och klimatåtgärder men kommer också att gynna den odlare som gör mer för miljön och klimatet. En grundtes i den nya stödpolitiken är att stöda aktiv odling och aktiva odlare, vilket även är något som SLC har krävt. Den nya stödpolitiken skapar också goda möjligheter för att utveckla den ekologiska produktionen, säger Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare.

SLC anser att det behövs ett aktivare grepp kring marknadsåtgärderna.
– Både kommissionens och medlemsländernas mål i CAP-reformen har varit att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan. Nu ger CAP bättre möjligheter att stöda samarbete mellan odlare när det gäller inköp och försäljning, kvalitetsarbete och produktionsvolymer. Nu gäller det för odlarna själva att vara aktiva, framhåller Laxåback.

CAP-utmaningar kvarstår

SLC påtalar att CAP-reformen även innehåller utmaningar, varav en av de största gäller svinproduktionen där stödnivån sjunker. SLC har genom hela CAP-beredningen starkt påtalat svinsektorns utsatta situation, men regeringen har inte lyckats hittat fungerande redskap för att kompensera stödbortfallet.

SLC beklagar även att regeringen inte heller har hittat fungerande sätt att jämlikt behandla olika bolagsformer då det gäller unga jordbrukare.
– Det är orimligt att unga jordbrukare behandlas olika beroende på vilken juridisk företagsform man han valt för gården vid generationsväxlingen. SLC kräver att vi återkommer till de här frågorna, säger Nylund.

I en kläm till CAP-planen sätter regeringen en klar målsättning för jordbrukets klimatutsläpp som bygger på MTK:s och SLC:s klimatvägkarta. Jordbruket hör till de få samhällssektorer som kan binda kol.
– Klimat- och miljöåtgärder kräver i första hand lönsamhet i jordbruket. Det krävs även andra åtgärder, både marknadsfinansierade och politiska. När samhället kräver miljö- och klimatåtgärder måste man också solidariskt stå för kostnaderna, betonar Nylund.

SLC:s styrelse kommer att ta ställning till Finlands CAP-plan på sitt möte på fredagen.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Länkar: Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 16.12.2021: Regeringen godkände Finlands CAP-plan – förslaget sänds till Europeiska kommissionen för behandling

Mer från SLC