SRK: EU-ministerutskottet behandlade EU:s skogsstrategi och klimatåtgärder

Vid sitt möte fredagen den 17 september behandlade EU-ministerutskottet EU:s skogsstrategi, två direktivförslag i 55 %-paketet för genomförande av EU:s klimatlag samt ärenden som ska behandlas vid rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkt i fråga om EU:s nya skogsstrategi, som kommissionen presenterade den 16 juli. Skogsstrategin är ett steg i rätt riktning, men vissa detaljer i den medför utmaningar för Finland. Klimat- och biodiversitetsaspekterna i skogsfrågor har beaktats väl i strategin, som har en koppling till den europeiska gröna given och EU:s strategi för biologisk mångfald 2030. Detta främjar målen i Finlands regeringsprogram och i regeringens färdplan för hållbarhet, särskilt vad gäller ekologisk hållbarhet.

EU:s kraftfulla politik för klimatet och naturens mångfald bidrar också till Finlands nationella politik. Man kan enas om gemensamma mål på EU-nivå, men medlemsländerna måste ha möjlighet att välja lämpliga metoder för att nå dem. Det är viktigt att dra nytta av Finlands omfattande skogskompetens i EU-samarbetet.

I EU-fördragen fastställs ingen rättslig grund för EU:s gemensamma skogspolitik. EU har dock behörighet inom miljö-, jordbruks- och energisektorerna, vilka direkt eller indirekt påverkar skogarna. I enlighet med statsrådets redogörelse om EU-politiken bör skogspolitiken även i fortsättningen omfattas av den nationella beslutanderätten inom EU, eftersom medlemsstaterna och förhållandena i dem är olika.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkt i fråga om två direktivförslag som Europeiska kommissionen lagt fram och som ingår i 55 %-paketet för genomförande av EU:s klimatlag. Ministerutskottet behandlade direktivet om förnybar energi (RED III) och energieffektivitetsdirektivet. Finlands ståndpunkter blir offentliga efter statsrådets sammanträde.

55 %-paketet innehåller sammanlagt 12 lagstiftningsförslag med målet att minska EU:s nettoväxthusgasutsläpp med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå och uppnå klimatneutralitet på EU-nivå senast 2050.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:
o Allmänna rådet (den 21 september)
o Informellt möte mellan transport- och energiministrarna (den 21–23 september)

Allmänna rådet ska diskutera dagordningen för Europeiska rådets oktobermöte och få en lägesrapport om EU:s coronasamordning och om förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Dessutom presenterar kommissionen sin strategiska framsynsrapport 2021 och planer för sitt arbetsprogram 2022. På dagordningen står också framskridandet av konferensen om Europas framtid.

Energiministrarna kommer att diskutera revideringen av direktivet om förnybar energi och energieffektivitetsdirektivet. Dessutom ska energi- och transportministrarna tillsammans diskutera utmaningarna med elektroniska färdsätt. Transportministrarna ska diskutera kommissionens förslag om utbyggnad av infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen.

Ytterligare information:
Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer från SLC