Utlåtande om förslaget till ny klimatlag

Miljöministeriet
kirjaamo@ym.fi


Dnr VN/1432/2019

UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL NY KLIMATLAG

SLC har bekantat sig med förslaget till ny klimatlag och framför följande.

I förslaget föreslås att planeringssystemet enligt klimatlagen blir utvidgat också till markanvändningssektorn i vilken ingår jord- och skogsbruksnäringarna. I och med att dessa sektorer är de enda samhällssektorer som kan fungera som kolsänkor genom växternas förmåga till assimilation, medan de övriga är enbart utsläppskällor, är det speciellt viktigt att näringarna, representerade av sina producentorganisationer, i vårt fall Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., inkluderas genast från början i planeringsprocessen.

Det är också viktigt att det nationella inventeringssystemet för växthusgaser på jord- och skogsbruksmark ständigt uppdateras med de nyaste forskningsresultaten för att ge en rätt bild av växthusgasutsläppen men också om kolsänkorna. Här finns det ännu stora kunskapsluckor att fylla när det gäller jord- och skogsbrukets inverkan. Här sker viktig forskning bland annat inom Carbon Action-projektet, i vilket SLC deltar, och inom Naturresursinstitutet LUKE.

En viktig fråga är att säkerställa tillräckliga medel för nationell forskning inom jord- och skogsbruksnäringarna kring de komplicerade mekanismerna kring till exempel utbytet av växthusgaser mellan jordmånen och atmosfären.

I paragraf 8 fastslås att ett allmänt krav på planerna som uppgörs är att granska eventuella konsekvenser av planerna för matsäkerheten och den biologiska mångfalden i Finland. Det är viktigt att säkerställa en lönsam inhemsk primär- och livsmedelsproduktion och intresset bland unga för dessa sektorer med tanke på matsäkerheten och en fortsatt hög självförsörjningsgrad samtidigt som man beaktar klimat- och övriga miljömål.

Tyvärr är lönsamheten inom det finländska jordbruket idag mycket svag, vilket bör beaktas när man planerar åtgärder för markanvändningssektorn.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Rikard Korkman
ombudsman

Mer från SLC