Utlåtande om inlösningslagen

Justitieministeriet
lausuntopalvelu.fi

Dnr VN 882/2018

UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS PROPOSITION DÄR DET FÖRESLÅS ATT LAGEN OM INLÖSEN AV FAST EGENDOM, OCH SÄRSKILDA RÄTTIGHETER OCH VISSA LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEN, ÄNDRAS


SLC har tagit del av regeringens förslag till proposition och ger följande utlåtande:

Allmänt:

SLC välkomnar revideringen av inlösningslagen som till stora delar har blivit föråldrad under de 40 år den varit i kraft. SLC anser att det är ytterst viktigt att grundlagens krav på full ersättning vid expropriation av egendom för allmänt bruk uppfylls i alla situationer och att lagförslaget stärker markägarnas och egendomsinnehavarnas rättskydd.

Detaljkommentarer:

Paragraf 30: SLC anser att det är bra att inlösningsersättningen föreslås bygga på full ersättning enligt marknadsvärde i stället för på gängse pris.

Paragraf 31: SLC anser att värdenedsättning i samband med detaljplanering är problematiskt i förhållande till grundlagens paragraf 15 moment 2 som stadgar att expropriation av egendom för allmänt behov ska ske mot full ersättning. SLC föreslår att paragrafens moment två och tre som stipulerar om värdenedsättning stryks ur lagförslaget.

Paragraf 32: SLC stöder starkt utvidgningen av den så kallade bostads- och näringsgarantin, och principen att ersättningen för det som inlöses, oberoende av marknadsvärdet, ska bestämmas till ett så stort belopp så det täcker anskaffningskostnaderna för motsvarande egendom. SLC förslår att paragrafen ytterligare preciseras, så att det entydigt skrivs in att vid inlösen av mark för en kraftledning, ett naturgasnät eller något annat motsvarande projekt som går över skogsmark klart sägs ut att ersättningen ska fastställas till ett så stort belopp så det täcker anskaffningsutgifterna för ett lika stort skogsområde med motsvarande bonitet så att skogsägarens näringsverksamhet tryggas.

Paragraf 38 a: SLC anser att det är bra att inlösningsersättningen alltid höjs för att säkerställa att egendomsinnehavarens rätt till full ersättning i alla situationer. Däremot anser SLC att en förhöjning på 15 procent är för låg för att i alla situationer garantera en full ersättning. SLC påpekar också att grundlagen förutsätter att expropriation av egendom för allmänt behov alltid ska erhålla full ersättning som bestäms genom lag, men att grundlagen inte på något sätt begränsar möjlighet till en högre ersättning än marknadsvärde. SLC föreslår att det vid inlösningsförättning ska bestäms om förhöjning på 25 procent.

Paragraf 47: i utkastet till lagförslag föreslås inga förändring till paragraf 47. Paragrafen möjliggör att vid inlösen för en viss tid, och om ersättningstagaren samtycker därtill, att ersättningen kan utgå som en årlig avgift. Enligt nu gällande praxis så beviljas inte inlösen av användningsrätten för ellinjedragningar för bestämd tid utan de ges alltid tills vidare.

För tillfället så både planeras det och byggs många vindkraftsparker. Markområden för vindkraftsparker tvånginlöses inte utan de byggs på basen av tidsbundna arrendeavtal med markägarna där vindkraftsbolagen förhandlar med markägarna i vindupptagningsområdet om en årlig arrendeavgift per hektar. Från varje vindkraftspark dras det matarledningar till stamnätet. Dessa matarledningar är en naturlig och självklar del av vindkraftsparken. Många vindkraftsbolag skulle idag vara villiga att ersätta de markägare över vars mark matarledningarna går med en årlig ersättning enligt samma principer som i vindkraftsparken men upplever idag att inlösningslagstiftningen förhindrar detta. Det betyder att de markägare som finns inom vindupptagningsområdet och de som finns utanför men över vars marker ellinjegator dras befinner sig i mycket olika förhandlingspositioner och i helt olika rättslägen.

SLC föreslår att paragraf 47 ändras på ett sådant sätt att sökande av inlösen, om ersättningstagaren samtycker därtill, kan åläggas att betala en årlig ersättning och att ett sådant avtal kan fastställas i en inlösningförättning.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Mats Nylund
ordförande

Mer från SLC