Utlåtande om LUOMU 2.0 – Finlands nationella ekostrategi

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

LUOMU 2.0 – Finlands nationella ekostrategi (VN/10305/2021-MMM-1)

SLC har tagit del av Luomu 2.0 -Finlands nationella ekostrategi för 2030 och har följande kommentarer:

- SLC stöder det nuvarande arealmålet om 20 % till år 2027. I dagsläget är arealen 14%. Om marknaden tillåter kan målet ökas också under kommande CAP period. Det måste finnas medel att genomföra målet. Utöver areal- och exportmålet skulle det vara ändamålsenligt att ha mål över ökning i andelen inhemska ekologiska produkter i butikerna. Det framgår att andelen sålda ekologiska produkter inom detaljhandeln är 2,6 procent, men det är oklart hur den siffran fördelas mellan inhemska och utländska ekoprodukter. SLC ser det positivt att den ekologiska arealen ökar, dock bör man vara försiktig att detta inte leder till en försämrad lönsamhet för producenterna om utbudet och efterfrågan är i obalans.

- SLC ser det som problematiskt att det krävs att även djuren är ekologiska för att gården ska beviljas ekostöd. Det kan leda till att producenter väljer att inte producera ekologiskt istället för att ha åtminstone växtodlingen ekologisk, vilket leder till en minskning av ekoarelaen.

- SLC vill se att strategin gör en klarare skillnad mellan inhemsk och utländsk ekologisk produktion och där det är möjligt inom ramen för konkurrenslagstiftningen, bör inhemska produkter prioriteras.

- Exporten av ekologiska produkter har fördubblats under de senaste två år. SLC vill se en ökningen av exporten av råvara vid sidan av förädlade produkter. Då skulle marknaden bli mera balanserad. Speciellt när det gäller havre finns det en

potentiell risk för överutbud av spannmålsråvaran trots en positiv efterfrågan av förädlade havreprodukter.

- Strategin har ett stort fokus på spannmål samt husdjursproduktionen. Exempelvis nämns inte ekoväxthus. SLC ser det som problematisk att man i EU:s ekoförordning begränsar odlingen av ekologiska grönsaker i finländska växthus. Från och med 2030 måste växterna i växthus ha markkontakt för att kvalificeras som ekoväxthusproduktion. Detta höjer tröskeln till marknaden och begränsar utbudet av inhemska ekologiska växthusgrönsaker. Strategin skulle ha kunnat lyft upp frilandsekogrönsaker i större utsträckning. I Finland produceras inte tillräckligt ekologiska grönsaker. Om inhemska ekologiska grönsaker inte finns till hands kunde närproducerade eller konventionella grönsaker prioriteras.

- SLC efterlyser en flexibel och förenklad byråkrati för att pappersjobbet inte ska vara ett hinder för producenterna att bli ekoproducenter. Exempelvis genom satsningar på digitaliseringen för att underlätta hanteringen av dokumenteringen på gårdarna och rådgivning inom ekokontrollen kunde detta underlättas.

- Även om strategin behandlar målsättningar och inte åtgärder hoppas SLC att man fokuserar på sektorvisa analyser och åtgärder. Det blir problematiskt att tala om den ekologiska marknaden som en helhet då det inom vissa sektorer t. ex. spannmål finns en fungerande produktion medan ekoväxthus- och grönsaksproduktion är liten.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC