Utlåtande om RP till lag om ordnande av tillsyn över ekologisk produktion samt lag om ändring av 1 § lagen om verkställighet av böter

Jord – och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

VN/16755/2020

UTLÅTANDE OM RP TILL LAG OM ORDNANDE AV TILLSYN ÖVER EKOLOGISK PRODUKTION SAMT LAG OM ÄNDRING AV 1 § LAGEN OM VERKSTÄLLIGHET AV BÖTER

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har bekantat sig med lagförslaget och tackar för möjligheten att kommentera. Vi vill framföra följande:

- I 25 § 2 mom. står det att ”efter en kontroll ska aktören eller aktörsgruppen ges ett certifikat”. SLC vill betona betydelsen att företagaren får certifikatet inom en rimlig tid.

- SLC vill att byråkratin ska vara så smidig som möjligt för företagaren. Därför vill vi än en gång poängtera vikten i att öka det elektroniska förfarandet för en så effektiv byråkrati som möjligt. Då målsättningen är att ekoproduktionen ska öka, får byråkratin inte höja tröskeln att konvertera från konventionell till ekologisk produktion.

- SLC vill betona vikten av att konsumenten kan lita på att produkterna uppfyller villkoren för ekologisk produktion. Det ställer krav på ett smidigt kontrollförfarande så att producenten inte drabbas av onödig och en mer omfattande byråkrati.

- Kontrollanten har tidigare haft en rådgivande roll vid besöken, vid sidan av själva uppdraget. SLC skulle vilja att kontrollen återigen skulle ha en rådgivande roll då det allra viktigaste fortsättningsvis är att producera säkra produkter.

- § 41 hänvisar till kontrollförordningen. Det har skett en minskning av kostnaderna för stora producenter och en ökning för mindre producenterna. Vi vill att priserna ska vara skäliga, oberoende producentens storlek. Då vi vill öka mängden ekoprodukter, ska kostnaderna för ekokontrollen inte vara ett hinder.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC